Statut

STATUT
ZESPOŁU PAŃSTWOWYCH SZKÓŁ ARTYSTYCZNYCH
W ZAKOPANEM
 
(z uwzględnieniem zmian przyjętych w dniu 24 września 2019 roku
uchwałą rady pedagogicznej Zespołu Państwowych Szkół Artystycznych w Zakopanem)
 
 
 
Rozdział I
Postanowienia ogólne
 
§ 1
1.      Nazwa – Zespół Państwowych Szkół Artystycznych w Zakopanem, zwany dalej Zespołem lub ZPSA.
2.      W skład Zespołu wchodzą:
-        Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Mieczysława Karłowicza, zwana dalej PSM I st.;
-        Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Artystyczna, zwana dalej POSA.
3.      Zespół prowadzi filię Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Poroninie.
4.      Siedzibą Zespołu jest miasto Zakopane.
 
§ 2
Organem prowadzącym Zespół oraz sprawującym nadzór pedagogiczny nad Zespołem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 
§ 3
1.      Zespół prowadzi działalność dydaktyczną w zakresie zajęć: muzycznych, innych artystycznych oraz ogólnokształcących.
2.      Czas trwania nauki:
1) w PSM I st. – cykle kształcenia: sześcioletni i czteroletni;
2) w POSA nauka w ośmioletnim cyklu kształcenia obejmuje:
a)      dwa etapy kształcenia w zakresie zajęć ogólnokształcących (edukacja wczesnoszkolna oraz zakres klas IV-VIII szkoły podstawowej oraz zakres klas IV‑VIII szkoły podstawowej,
b)      w zakresie zajęć artystycznych w klasach I-VI realizowany jest poziom kształcenia sześcioletniej szkoły muzycznej I stopnia wzbogacony o zajęcia: plastyka i wiedza o sztuce, zajęcia teatralne, taniec, warsztaty literackie, wiedza o regionie oraz mass media,
c)      zajęcia artystyczne w klasach VII-VIII prowadzone są w ramach kierunków do wyboru przez ucznia:
-        kierunek muzyczny,
-        kierunek plastyczny,
-        kierunek literacki.
3)   W ZPSA dopuszcza się indywidualny tok nauki na pisemny wniosek ucznia, rodziców ucznia lub nauczyciela prowadzącego skierowany do dyrektora szkoły. Wniosek wraz z uzasadnieniem i opinią nauczyciela prowadzącego składa się nie później niż do dnia 15 maja roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, którego wniosek dotyczy.
3.1) Indywidualny tok nauki polega na wydłużeniu lub skróceniu czasu trwania nauki. Szczegółowe zasady dotyczące indywidualnego toku nauki określają odrębne przepisy.
3.2) W przypadku wydłużenia czasu trwania nauki uczeń jest klasyfikowany na koniec drugiego roku indywidualnego toku nauki i zdaje egzamin klasyfikacyjny.
3.3) W przypadku skrócenia czasu trwania nauki na koniec pierwszego semestru danego roku szkolnego uczeń ma obowiązek zrealizować podstawę programową pierwszej z realizowanych klas, a w drugim semestrze program kolejnej z realizowanych klas. Na koniec pierwszego semestru uczeń zdaje egzamin końcowy z klasy niższej, a na koniec drugiego semestru z klasy wyższej.
3.4) Wszelkie wnioski o indywidualny tok nauki rozpatruje rada pedagogiczna do 15 października danego roku szkolnego, w którym indywidualny tok nauki ma się rozpocząć.
3.5) Nauczyciel przedmiotu głównego pełni funkcję opiekuna ucznia realizującego indywidualny tok nauki.
3.      W Zespole prowadzone są zajęcia artystyczne w następujących sekcjach:
1)      sekcja pianistyczna,
2)      sekcja instrumentów smyczkowych i gitary,
3)      sekcja instrumentów dętych,
4)      sekcja zajęć teoretycznych oraz zespołów,
5)      (uchylony),
6)      sekcja zajęć artystycznych wymienionych w ust. 2 pkt 2) lit. b) oraz innych, w tym w szczególności: zajęcia plastyczne inne niż wymienione w ust. 2 pkt 2) lit. b), historia sztuki, arcydzieła klasyki literackiej, teatralnej i filmowej, warsztaty teatralne, warsztaty literackie, warsztaty dziennikarskie, scenariusze filmowe i teatralne.
 
 
Rozdział II
Cele i zadania Zespołu
 
§ 4
 
1.      Zespół realizuje cele i zadania określone w Prawie oświatowym oraz w przepisach wydanych na ich podstawie.
Podstawowymi z realizowanych celów i zadań są:
1)      PSM I st.:
a)      kształci, rozwija i pobudza podstawowe zdolności muzyczne,
b)      przygotowuje wrażliwych i świadomych odbiorców sztuki,
c)      działa aktywnie na otoczenie w sferze kultury,
d)     prowadzi zajęcia praktyczne i teoretyczne w zakresie przedmiotów objętych planem nauczania,
e)      przygotowuje do nauki w szkole muzycznej II st.,
f)       organizuje audycje klasowe prezentujące osiągnięcia wszystkich uczniów oraz koncerty i konkursy szkolne,
g)      uczestniczy w przesłuchaniach, festiwalach regionalnych i ogólnopolskich,
h)      współdziała z wszelkimi placówkami mającymi na celu rozwijanie działalności kulturalnej,
i)        propaguje muzykę w środowisku lokalnym,
j)        realizuje program wychowawczo-profilaktyczny.
2)      POSA:
a)      kształci utalentowane artystycznie dzieci we wszystkich kierunkach (muzyka, plastyka, teatr, balet, taniec, literatura),
b)      przygotowuje uczniów pod względem ogólnokształcącym do egzaminu ósmoklasisty, a tym samym umożliwienia uczniom dalszego kształcenia w szkołach ponadpodstawowych wszelkiego typu (ogólnokształcących i innych zawodowych),
c)      rozwija uczniów w oparciu o nowoczesne środki kształcenia w społeczeństwie europejskim poprzez zajęcia komputerowe, językowe, dziennikarskie,
d)     dba o związek z dziedzictwem kulturowym, prowadząc zajęcia z wiedzy o regionie zajęcia folklorystyczne i turystykę,
e)      dąży do przygotowania uczniów do uczestnictwa w korzystaniu z dóbr kultury europejskiej poprzez wyjazdy zagraniczne mające w programie zwiedzanie muzeów, wystaw, galerii, zabytków kultury światowej, spotkania z interesującymi twórcami,
f)       pobudza wrażliwość, kształci osobowość twórczą uczniów poprzez organizowanie plenerów artystycznych,
g)      współdziała z rodzicami w wychowaniu przyszłych odbiorców dóbr kultury, poprzez uczestnictwo w koncertach, audycjach, pokazach teatralnych i tanecznych organizowanych przez szkołę i inne współpracujące z nią instytucje,
h)      realizuje program wychowawczo-profilaktyczny.
2.      W działalności wykraczającej poza zakres podstawowy, szkoła może gromadzić środki na rachunku wydzielonym do gromadzenia dochodów uzyskiwanych ze źródeł określonych w art. 11a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z tytułu:
1)      dobrowolnych opłat za korzystanie z instrumentów muzycznych,
2)      odpłatnej usługi kserowania,
3)      wynajmu sali koncertowej i innych pomieszczeń szkoły,
4)      odsprzedaży posiłków dla uczniów i personelu szkoły zamówionych u firm świadczących usługi gastronomiczne.
3.      Uczniowie POSA mają prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, określonych w ramowym planie nauczania.
1)      Decyzję o wykorzystywaniu podręcznika i innych materiałów dydaktycznych w procesie kształcenia podejmuje nauczyciel (lub zespół nauczycieli) prowadzący określoną edukację w zakresie danego przedmiotu.
2)      Propozycję podręczników, materiałów ćwiczeniowych i materiałów edukacyjnych do prowadzenia zajęć w klasach przedstawiają dyrektorowi nauczyciele danego przedmiotu, w terminie do dnia 10 czerwca danego roku szkolnego.
3)      Podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe, których zakupu dokonano z dotacji celowej MEN, są własnością szkoły, podlegają zatem ewidencji w bibliotece szkolnej i winny być użytkowane przez minimum 3 lata szkolne.
4)      Zakupione podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe wypożyczane są uczniom nieodpłatnie na czas ich użytkowania w danym roku szkolnym na zasadach określonych w Szkolnym regulaminie wypożyczania i udostępniania darmowych podręczników i materiałów edukacyjnych uczniom POSA.
 
 
Rozdział III
Organy Zespołu
 
§ 5
 
1.      Organami Zespołu są:
1)      dyrektor Zespołu, zwany dalej dyrektorem,
2)      rada pedagogiczna Zespołu,
3)      rady pedagogiczne szkół tworzących Zespół (wchodzących w skład Zespołu),
4)      rady rodziców szkół tworzących Zespół,
5)      samorządy uczniowskie szkół tworzących Zespół.
6)      (uchylony)
2.      Organy wymienione w ust. 1 pkt 2-5 działają w oparciu o własne regulaminy.
 
§ 6
 
1.      Na czele Zespołu stoi dyrektor, który kieruje jego działalnością, a w szczególności:
1)      kieruje działalnością szkoły oraz reprezentuje go na zewnątrz;
2)      sprawuje nadzór pedagogiczny nad wchodzącymi w skład Zespołu szkołami i filią,
3)      sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
4)      realizuje uchwały rady szkoły lub placówki oraz rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących;
5)      dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły lub placówki zaopiniowanym przez radę szkoły lub placówki i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły lub placówki;
6)      wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę lub placówkę;
7)      wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych;
8)      współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;
9)      stwarza warunki do działania w szkole lub placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły lub placówki;
10) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia;
11) współpracuje z pielęgniarką albo higienistką szkolną, lekarzem i lekarzem dentystą, sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą, w tym udostępnia imię, nazwisko i numer PESEL ucznia celem właściwej realizacji tej opieki;
12) jest przewodniczącym rady pedagogicznej Zespołu oraz rad pedagogicznych poszczególnych szkół Zespołu,
13) powołuje wicedyrektorów i kierowników sekcji, określa ich zakres obowiązków,
14) powołuje komisję rekrutacyjną wyznacza jej przewodniczącego i decyduje o przyjęciu uczniów do szkoły,
15) organizuje administracyjną i gospodarczą obsługę Zespołu,
16) odpowiada za właściwą organizację i przebieg przeprowadzonych w POSA egzaminu ósmoklasisty,
17) dopuszcza do użytku szkolnego programy nauczania i włącza je do szkolnego zestawu programów nauczania.
18) Dyrektor szkoły lub placówki może, w drodze decyzji, skreślić ucznia z listy uczniów w przypadkach określonych w statucie szkoły. Skreślenie następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego.
19) Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole lub placówce nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:
a)      zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły lub placówki;
b)      przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły lub placówki;
c)      występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady szkoły lub placówki, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły lub placówki.
1.1. Dyrektor ma prawo do utworzenia, za zgodą organu prowadzącego, wydzielonego rachunku do gromadzenia dochodów uzyskiwanych ze źródeł wskazanych w § 4 ust. 2. Zgromadzone dochody tworzą tzw. „Fundusz Pomocy Szkole” i mogą być wydatkowane na:
1)      finansowanie wydatków bieżących i majątkowych szkoły, z wyjątkiem wynagrodzeń osobowych,
2)      cele wskazane przez darczyńcę,
3)      remont lub odtworzenia mienia w przypadku uzyskania dochodów z tytułu odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie bądź użytkowaniu szkoły.
2.      W Zespole tworzy się następujące stanowiska kierownicze:
1)      wicedyrektora ds. POSA, który sprawuje nadzór organizacyjny oraz nadzór pedagogiczny nad zajęciami realizowanymi w POSA,
2)      wicedyrektora ds. PSM I st., który sprawuje nadzór organizacyjny oraz nadzór pedagogiczny nad zajęciami realizowanymi w PSM I st., przy czym stanowiska tego można nie utworzyć, gdy nadzór pedagogiczny nad zajęciami realizowanymi w PSM I st. sprawuje dyrektor Zespołu,
3)      kierownika filii, który sprawuje nadzór nad pracą nauczycieli filii oraz jej organizacyjnym funkcjonowaniem,
4)      kierowników sekcji, którzy sprawują nadzór pedagogiczny nad pracą nauczycieli w swoich sekcjach, organizują koncerty, audycje i inne imprezy kulturalne, dbają o wysoki poziom artystyczny w swoich sekcjach, o których mowa w § 3 ust.3.
3.      Zadania wicedyrektora:
a)      ścisła współpraca z dyrektorem Zespołu w realizacji zadań określonych w § 6,
b)      organizowanie i sprawowanie nadzoru pedagogicznego w podległych szkołach,
c)      przygotowywanie we współpracy z kierownikami sekcji i radą pedagogiczną szkoły projektów planów pracy, harmonogramu egzaminów końcowych, promocyjnych, wstępnych, organizacji roku szkolnego w podległych szkołach, okresowych sprawozdań,
d)     ustalanie szczegółowego tygodniowego planu zajęć zbiorowych,
e)      zastępowanie dyrektora Zespołu podczas jego nieobecności.
4.      Zadania kierownika sekcji:
a)      ścisła współpraca z dyrektorem i wicedyrektorami Zespołu w realizacji ich zadań,
b)      przygotowanie planu pracy sekcji z uwzględnieniem różnorodnych form aktywizujących nauczycieli i uczniów, jak audycje sekcji, koncerty tematyczne, przeglądy, przesłuchania, konkursy,
c)      organizowanie i sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad nauczycielami,
d)     organizowanie wewnętrznego doskonalenia zawodowego w ramach sekcji poprzez otwarte lekcje, zebrania szkoleniowe, konsultacje z udziałem autorytetów muzycznych, motywowanie do podnoszenia kwalifikacji, udziału w kursach i seminariach specjalistycznych,
e)      przygotowanie planów i organizowanie egzaminów promocyjnych, przeglądów i przesłuchań,
f)       opieka nad nauczycielami rozpoczynającymi pracę w zawodzie,
g)      tworzenie i realizacja programu nauczania danych zajęć edukacyjnych artystycznych,
h)      udoskonalenie metodyki nauczania danego przedmiotu lub przedmiotów zajęć edukacyjnych artystycznych,
i)        organizacja doskonalenia zawodowego nauczycieli danej sekcji.
5.      Dyrektor w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z wicedyrektorami, radami pedagogicznymi, radami rodziców, samorządami uczniowskimi, związkami zawodowymi, rodzicami i uczniami.
 
§ 7
 
1.      W Zespole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników ekonomicznych, inżynieryjno- technicznych, administracyjnych i pracowników obsługi.
2.      Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust.1, określają odrębne przepisy.
3.      Zakresy zadań pracowników ekonomicznych, inżynieryjno-technicznych, administra­cyjnych i pracowników obsługi ustalane są w ramach indywidualnych umów o pracę.
 
 
 
§ 8
 
1.      W Zespole działa rada pedagogiczna Zespołu, która jest kolegialnym organem Zespołu w zakresie jego statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
2.      W skład rady pedagogicznej Zespołu wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Zespole.
3.      Kompetencje stanowiące rady pedagogicznej Zespołu:
a)      zatwierdzanie planów pracy szkoły;
b)      podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
c)      podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole, po zaopiniowaniu ich projektów przez radę rodziców;
d)     ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły;
e)      podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów;
f)       ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą lub placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły lub placówki;
g)      przygotowanie projektu statutu szkoły albo jego zmian;
h)      wskazanie spośród możliwych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty dla ucznia.
4.      Rada pedagogiczna Zespołu może występować do organu prowadzącego z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w Zespole.
5.      Rada pedagogiczna Zespołu opiniuje w szczególności:
1)      organizację pracy Zespołu, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
2)      projekt planu finansowego Zespołu,
3)      wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom przez właściwy organ odznaczeń i wyróżnień,
4)      propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
5)      dopuszczenie do użytku w szkole zaproponowanego przez nauczyciela programu nauczania,
6)      (uchylony),
6.      Przewodniczącym rady pedagogicznej Zespołu jest dyrektor Zespołu.
7.      Rada pedagogiczna Zespołu działa na podstawie uchwalonego przez radę regulaminu.
8.      Zebrania plenarne rady pedagogicznej Zespołu są organizowane co najmniej 4 razy w roku szkolnym:
1)      przed rozpoczęciem roku szkolnego,
2)      w każdym okresie w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów,
3)      po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
4)      w miarę bieżących potrzeb.
9.      Zebrania mogą być organizowane:
1)      na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
2)      z inicjatywy przewodniczącego, z inicjatywy organu prowadzącego szkołę, z inicjatywy co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej Zespołu.
10. Dyrektor Zespołu lub powołany przez niego zastępca przygotowuje i prowadzi zebrania rady pedagogicznej Zespołu oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z wydanym w tej sprawie wewnętrznym zarządzeniem.
11. Dyrektor Zespołu przedstawia na radzie pedagogicznej Zespołu co najmniej dwa razy w roku ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru oraz informacje o działalności Zespołu.
12. Uchwały rady pedagogicznej Zespołu podejmowane są zwykłą większością głosów obecności co najmniej połowy jej członków.
13. Dyrektor Zespołu wstrzymuje wykonanie uchwał rady pedagogicznej zgodnie z przepisami ustawy – Prawo oświatowe, jeśli stwierdzi ich niezgodność z przepisami prawa.
14. Wszyscy członkowie rady pedagogicznej Zespołu zobowiązani są do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu rady, szczególnie zaś tych, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów, rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkoły.
15. W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać także udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.
16. Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły uchwala rada rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną danej szkoły.
 
§ 8a
 
1.      W Zespole działają rady pedagogiczne szkół tworzących Zespół: rada pedagogiczna PSM I st. i rada pedagogiczna POSA, które są organami Zespołu w rozumieniu ustawy – Prawo oświatowe w zakresie ich uprawnień stanowiących w sprawach klasyfikowania i promowania uczniów.
2.      W skład wymienionych w ust. 1 rad pedagogicznych szkół wchodzą nauczyciele odbywający zajęcia w tych szkołach.
3.      Zadaniem rad pedagogicznych szkół Zespołu wymienionych w ust. 1 jest zatwierdzenie wyników klasyfikacji śródrocznej i rocznej w poszczególnych szkołach oraz podjęcie uchwał w sprawach związanych z klasyfikacją i promocją uczniów, w tym w szczególności:
a)      wyrażanie zgody na egzaminy klasyfikacyjne z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach,
b)      (uchylony),
c)      zwolnienie ucznia z egzaminu promocyjnego w uzasadnionych przypadkach,
d)     zezwalanie na realizację obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w planie nauczania danej klasy w ciągu 2 lat, w łącznym wymiarze godzin nie przekraczającym wymiaru godzin przewidzianych dla tej klasy, dotyczy tylko PSM I st.,
e)      (uchylony),
f)       wyrażanie zgody na powtarzanie klasy,
g)      podejmowanie uchwały w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów szkoły z powodu nieuzyskania promocji.
4.      Przewodniczącym rad pedagogicznych szkół Zespołu jest dyrektor Zespołu, który może scedować przewodniczenie obradom tych rad na wicedyrektorów, którzy w ramach swoich zadań prowadzą bezpośredni nadzór nad szkołami.
5.      Rady pedagogiczne szkół Zespołu działają w oparciu o oddzielne regulaminy.
 
§ 9
 
1.      W Zespole działają: rada rodziców PSM I st. składająca się z minimum 6 członków i rada rodziców POSA składająca się z 8 członków, stanowiące odrębne reprezentacje rodziców uczniów.
2.      Rady rodziców reprezentują ogół rodziców poszczególnych szkół wchodzących w skład Zespołu.
3.      Rady rodziców uchwalają regulaminy swej działalności, które nie mogą być sprzeczne ze statutem Zespołu. Regulaminy określają wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady oraz szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad.
4.      Rady rodziców mogą porozumiewać się ze sobą, ustalając zasady i zakres współpracy.
5.      Rady rodziców mogą występować do rady pedagogicznej i dyrektora, organu prowadzącego szkołę, organu nadzorującego z wnioskiem i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw poszczególnych szkół i Zespołu.
6.      Do kompetencji rady rodziców należy:
1)      uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną szkoły:
a)      programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły,
b)     (uchylony)
2)      opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania,
3)      opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.
7.      Rady rodziców mogą gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł w celu wspierania działalności statutowej Zespołu.
 
§ 10
 
1.      W Zespole działają: samorząd uczniowski PSM I st. i samorząd uczniowski POSA.
2.      Samorządy uczniowskie poszczególnych szkół Zespołu tworzą wszyscy uczniowie tych szkół.
3.      Samorządy uczniowskie działają w oparciu o własne regulaminy uchwalone przez uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym, w którym określone są zasady wybierania i działania samorządu uczniowskiego.
4.      Organy samorządów uczniowskich są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów poszczególnych szkół Zespołu.
5.      Samorządy uczniowskie mogą porozumiewać się ze sobą, ustalając zasady i zakres współpracy.
6.      Samorządy uczniowskie mogą przedstawić radzie pedagogicznej Zespołu, radom pedagogicznym szkół oraz dyrektorowi, wnioski i opinie we wszystkich sprawach Zespołu i poszczególnych szkół Zespołu, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
1)      prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
2)      prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu wydanej w oparciu o regulamin oceniania,
3)      prawo do organizacji życia szkolnego,
4)      prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej,
5)      prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej i sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem,
6)      prawo do wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu uczniowskiego,
7)      Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły może podejmować działania z zakresu wolontariatu,
8)      Samorząd może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu.
 
§ 11
 
1.      Współdziałanie rodziców i Zespołu odbywa się poprzez:
1)      zebranie ogólne dyrektora z rodzicami wszystkich klas,
2)      spotkania wychowawców klas i innych nauczycieli z rodzicami w celu wymiany informacji, dyskusji na temat uczniów oraz ich postępów,
3)      indywidualne rozmowy wychowawcy klasy z rodzicami oraz nauczycielami przedmiotów,
4)      wizyty rodziców w szkole na prośbę nauczyciela lub z inicjatywy rodziców,
5)      informacje pisemne o postępach ucznia lub jego zachowaniu,
6)      zapraszanie przez nauczycieli rodziców na lekcje indywidualne,
7)      udział rodziców w organizowanych przez nauczycieli pokazach, audycjach i koncertach oraz innych imprezach szkolnych reprezentujących efekty pracy uczniów,
8)      współtworzenie programu wychowawczo-profilaktycznego,
9)      kontakt przez dziennik elektroniczny.
2.      Zespół zapewnia warunki umożliwiające rozwiązywanie sytuacji konfliktowych pomiędzy organami szkoły oraz przy arbitrażu dyrektora Zespołu.
3.      Sytuacje konfliktowe, w których stroną jest dyrektor, rozstrzyga:
1)      organ sprawujący nadzór pedagogiczny – w sprawach właściwych dla tego organu,
2)      organ prowadzący – w sprawach właściwych dla tego organu.
4.      Podstawowym obowiązkiem rodziców jest ścisła współpraca i współdziałanie z Zespołem, nauczycielami i organami Zespołu w sprawach wychowania i kształcenia swych dzieci – tworzenie wspólnego systemu wychowawczo-dydaktycznego.
5.      Rodzice mają też obowiązek uczestniczyć w spotkaniach, o których mowa w ust. 2.
6.      Rodzice mają prawo do:
1)      poznania zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w klasie, w szkole i Zespole,
2)      współuczestniczenia w realizacji programu wychowawczego Zespołu oraz wspierania jego realizacji,
3)      uzyskiwania rzetelnej informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci,
4)      zapoznania się z programami nauczania, przepisami dotyczącymi oceniania, klasyfikowania i promowania oraz przeprowadzania przesłuchań i egzaminów, w tym:
a)      uzyskania rzetelnej informacji o postępach, trudnościach w uczeniu się oraz uzdolnieniach ucznia,
b)      uzyskania na początku każdego roku szkolnego informacji o warunkach w sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybu uzyskania wyższej niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania oraz o skutkach ustalenia nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
c)      o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych,
d)     zapoznania się z wymaganiami edukacyjnymi niezbędnymi do uzyskania ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych,
e)      uzyskania informacji o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych,
5)      wnioskowania o uzasadnienie ustalonej przez nauczyciela oceny,
6)      wnioskowania o udostępnienie przez nauczyciela sprawdzonych i poprawionych prac pisemnych ucznia,
7)      wyrażania i przekazywania organowi prowadzącemu Zespół opinii na temat pracy szkoły,
8)      uczestniczenia w pracach rad rodziców szkół Zespołu.
7.      Rodzice powinni poinformować Zespół o zainteresowaniach ucznia, jego zamiłowaniach, trudnościach wychowawczych dotyczących dziecka oraz stanie jego zdrowia.
8.      Prawa rodziców realizowane są podczas:
1)      zebrań, o których mowa w ust.1 pkt 1) (co najmniej 2 w ciągu roku szkolnego),
2)      indywidualnych rozmów, o których mowa w ust.1 pkt 3) (według harmonogramu podanego do wiadomości rodziców),
3)      zebrań rad rodziców szkół Zespołu.
 
 
Rozdział IV
Organizacja Zespołu
 
§ 12
 
1.      Organizację Zespołu w danym roku szkolnym określa dyrektor w arkuszu organizacji Zespołu na podstawie ramowego planu nauczania i planu pracy Zespołu, a zatwierdza organ prowadzący Zespół.
2.      Struktura organizacyjna Zespołu zawiera liczbę pracowników, łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbą godzin przedmiotów i zajęć obowiązkowych i nad­obowiązkowych, finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący Zespół.
3.      Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej Zespołu są zajęcia określone w ramowych planach nauczania, które są nadane dla POSA oraz PSM I st. właściwymi dokumentami.
4.      Tygodniowe rozkłady obowiązkowych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, wynikające z organizacji szkoły, ustala dyrektor po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.
5.      Rok szkolny rozpoczyna się 1 września każdego roku, a kończy dniem 31 sierpnia następnego roku, składa się z dwóch okresów, z których pierwszy kończy się 31 stycznia.
6.      Godzina lekcyjna jest zgodna z planem nauczania i wynosi:
a)      z przedmiotu głównego w klasach I-III PSM cyklu sześcioletniego i w klasach I-III POSA – 30 minut,
b)      z przedmiotu głównego w klasach IV-VI PSM cyklu sześcioletniego, I-IV PSM cyklu czteroletniego i w klasach IV-VIII POSA 45 minut,
c)      pozostałe obowiązkowe zajęcia dydaktyczne w PSM i POSA trwają 45 minut, z wyłączeniem zajęć z akompaniatorem, które trwają 15 minut z jednym uczniem.
7.      W tygodniowym rozkładzie zajęć dopuszcza się wprowadzenie innej niż w systemie lekcyjno-klasowym organizacji zajęć edukacyjnych, w szczególności w formie plenerów artystycznych, realizacji spektakli, przedstawień, koncertów i wystaw, jeżeli ich łączny czas realizacji nie przekroczy 5 tygodni w roku szkolnym i zostanie zachowane co najmniej 30 tygodni nauki w roku szkolnym. Organizację wycieczki (pleneru), a zwłaszcza zabezpieczenie wymogów bezpieczeństwa uczniów, zapewnia Zespół we współdziałaniu z rodzicami.
8.      Rady rodziców, w drodze uchwały:
1)      finansują część ogólnych kosztów wyjazdu,
2)      odrębnie mogą dofinansować na wniosek wychowawcy lub nauczyciela przedmiotu głównego wyjazd uczniów znajdujących się w szczególnie ciężkiej sytuacji materialnej.
9.      W celu zapewnienia uczniom możliwości aktywnego wypoczynku, połączonego z prowadzeniem zajęć dydaktycznych, artystycznych i sportowych w korzystnych warunkach środowiskowych, szkoła może organizować wyjazdy do miejscowości wypoczynkowych na plenery.
10. W Zespole działa biblioteka gromadząca podręczniki szkolne, książki, nuty, nagrania audio i video, filmy oraz programy komputerowe.
10 a. Zadania i obowiązki nauczyciela bibliotekarza
1)      W zakresie pracy pedagogicznej:
a)      organizowanie działalności informacyjnej i czytelniczej w szkole,
b)      wspieranie uczniów w rozwijaniu ich uzdolnień poprzez naukę poszukiwania źródeł informacji wykraczających poza program nauczania,
c)      wspieranie uczniów mających trudności w nauce poprzez pomoc w  poszukiwaniu informacji potrzebnych do odrobienia zadań domowych,
d)     przygotowanie uczniów do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym,
e)      organizowanie zajęć i ekspozycji rozwijających wrażliwość kulturową i  społeczną.
2)      W zakresie prac organizacyjno-technicznych:
a)      gromadzenie zbiorów, kierując się zapotrzebowaniem nauczycieli i  uczniów, analizą obowiązujących w szkole programów nauczania, podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych,
b)      ewidencjonowanie i opracowywanie zbiorów zgodnie z przepisami,
c)      wypożyczanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych,
d)     selekcjonowanie zbiorów,
e)      prowadzenie dokumentacji z realizacji zadań biblioteki
f)       pomoc w poszukiwaniu źródeł i doborze literatury,
g)      udzielanie porad bibliograficznych,
h)      kierowanie czytelników do innych bibliotek – Biblioteka Pedagogiczna.
3)      Tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną
a)      komputeryzacja biblioteki szkolnej,
b)      wzbogacanie zasobów o najnowsze pozycje książkowe i źródła medialne.
11. (uchylony)
12. (uchylony)
13. (uchylony)
14. Doradztwo zawodowe. Szkoła wspiera uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych poprzez działania związane z doradztwem zawodowym.
14. 1. Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności:
1)      systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;
2)      gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;
3)      prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu z uwzględnieniem rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów;
4)      koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę i placówkę;
5)      współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;
6)      wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
14. 2. W przypadku braku doradcy zawodowego w szkole lub placówce dyrektor szkoły lub placówki wyznacza nauczyciela, wychowawcę grupy wychowawczej lub specjalistę realizującego zadania, o których mowa w ust. 14.1., szczególnie wychowawców i nauczycieli przedmiotów artystycznych.
14. 3. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia są prowadzone:
1)      w ramach godzin do dyspozycji wychowawcy klasy,
2)      w ramach spotkań z rodzicami,
3)      w ramach spotkań z psychologiem,
4)      przez udział w spotkaniach i wyjściach do szkół ponadpodstawowych.
15. Obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego dla klas IV-VIII są realizowane w formie:
1)      zajęć klasowo-lekcyjnych,
2)      zajęć do wyboru przez uczniów: zajęć sportowych, rekreacyjno-sportowych, tanecznych lub aktywnej turystyki. Mogą one być prowadzone przez nauczyciela wychowania fizycznego lub innego nauczyciela prowadzącego zajęcia klasowo-lekcyjne.
 
 
Rozdział V
Zakres i zasób wykonywania zadań opiekuńczych w Zespole
 
§ 13
 
1.      Obowiązkiem nauczyciela jest zapewnienie powierzonym mu uczniom bezpieczeństwa na zajęciach obowiązkowych i nadobowiązkowych w Zespole.
2.      Nauczyciele sprawują opiekę nad uczniami i są za nich odpowiedzialni w czasie zgodnym z harmonogramem zajęć i przydziałem klas wyszczególnionym w planie lekcji.
3.      W czasie przerw międzylekcyjnych nauczyciele muszą zapobiegać niebezpiecznym zabawom i zachowaniu.
4.      Nauczyciel zobowiązany jest do systematycznej kontroli obecności uczniów w czasie każdej lekcji.
5.      W czasie lekcji i innych zajęć organizowanych poza Zespołem za bezpieczeństwo uczniów odpowiedzialny jest nauczyciel Zespołu.
6.      Przy organizacji zajęć, imprez i wycieczek poza terenem szkoły liczbę opiekunów oraz sposób zorganizowania opieki ustala się, uwzględniając wiek, stan zdrowia i ewentualną niepełnosprawność osób powierzonych opiece szkoły, a także specyfikę zajęć, imprez i wycieczek oraz warunki, w jakich będą się one odbywać.
7.      Wszystkie wycieczki i imprezy szkolne wymagają uprzedniego wypełnienia karty wycieczki i uzyskania akceptacji dyrektora szkoły.
8.      Kierownikiem wycieczki może być każdy nauczyciel, a opiekunem grupy każda osoba pełnoletnia po uzyskaniu akceptacji dyrektora szkoły.
9.      Podczas wycieczek turystyczno-krajoznawczych i plenerów kierownika i opiekunów obowiązują szczegółowe przepisy dotyczące warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne.
10. Szkoła udziela uczniom uczęszczającym do ZPSA, ich rodzicom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
10.1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w szkole, w celu wspierania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły oraz w środowisku społecznym.
10.2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w szkole rodzicom uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy udzielanej uczniom.
10.3. W przypadku uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną wychowawcy klas i specjaliści udzielający tej pomocy uczniom wspierają nauczycieli obowiązkowych zajęć edukacyjnych w dostosowaniu sposobów i metod pracy do możliwości psychofizycznych ucznia.
10.4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne.
10.5. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie:
1)   zajęć rozwijających uzdolnienia;
2)   zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;
3)   zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;
4)   zindywidualizowanej ścieżki kształcenia;
5)   porad i konsultacji;
6)   warsztatów.
11. Dla uczniów z rodzin o trudnej sytuacji materialnej przewidziane są następujące formy pomocy w miarę środków, jakimi dysponuje szkoła:
1)      bezpłatny obiad,
2)      zwolnienie z opłat ubezpieczenia,
3)      dofinansowanie lub zwolnienie z opłat za imprezy, w których bierze udział klasa, w tym także wycieczki, plenery,
4)      pomoc w uzyskaniu bezpłatnych podręczników i innych niezbędnych przyborów.
 
 
Rozdział VI
Uczniowie Zespołu, ich prawa i obowiązki
 
§ 14
 
1.      Uczeń ma prawo do:
1)      uczestniczenia we właściwie zorganizowanym procesie kształcenia, zgodnym z zasadami higieny umysłowej,
2)      opieki wychowawczej, bezpieczeństwa i ochrony przed różnymi formami przemocy fizycznej czy psychicznej, do ochrony i poszanowania jego godności,
3)      życzliwego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,
4)      swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia Zespołu, wyznawania wartości etycznych, moralnych i religijnych przy zachowaniu tolerancji wobec innych przekonań,
5)      zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
6)      uzyskiwania pomocy w rozwijaniu zainteresowań, zdolności i talentów,
7)      sprawiedliwej, jawnej i umotywowanej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce oraz zachowaniu,
8)      korzystania z poradnictwa psychologicznego,
9)      aktywnego wpływania na życie Zespołu poprzez organizowanie działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem,
10) korzystania z pomieszczeń, instrumentów, sprzętu i innych środków pozostających w dyspozycji Zespołu zgodnie z obowiązującymi w tym względzie wewnętrznymi zarządzeniami i wymaganiami,
11) organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania własnych zainteresowań,
12) redagowania i wydawania gazety szkolnej,
13) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Parlamentu.
2.      W przypadku łamania praw ucznia wynikających ze statutu Zespołu uczeń ma prawo złożyć skargę na piśmie do wychowawcy lub do dyrektora Zespołu. Dyrektor jest zobowiązany do zbadania zasadności skargi i wydania w terminie 14 dni orzeczenia w sprawie oraz podjęcia kroków w celu usunięcia przyczyn skargi i udzielenia pomocy.
3.      Do obowiązków ucznia należy:
1)      przestrzeganie postanowień statutu i innych wewnętrznych przepisów obowiązujących w Zespole, a w szczególności przestrzeganie zasad dotyczących dbania o schludny wygląd oraz noszenia odpowiedniego stroju w klasach podstawowych POSA,
2)      systematyczna nauka i praca nad własnym rozwojem ogólnym i artystycznym, podporządkowanie się zasadom ustalonym przez nauczycieli prowadzących przedmioty oraz wychowawców, które ustalone są na pierwszych zajęciach edukacyjnych w roku szkolnym,
3)      aktywne uczestnictwo w zajęciach lekcyjnych i życiu Zespołu, w tym szczególnie w koncertach, wystawach i działalności wydawniczej, w szczególności udział w plenerze wrześniowym,
4)      godne reprezentowanie Zespołu,
5)      odnoszenie się z szacunkiem do nauczycieli i innych pracowników Zespołu,
6)      zachowanie się zgodnie z zasadami kultury współżycia w społeczeństwie, szczególnie poprzez:
a)      przeciwstawianie się przejawom wulgarności i brutalności,
b)      szanowanie poglądów i przekonań religijnych innych ludzi,
c)      okazywanie szacunku dorosłym i kolegom,
d)     szanowanie godności i nietykalności osobistej, własnej i innych,
e)      dbałość o własne życie, zdrowie i higienę,
f)       szanowanie mienia własnego i cudzego,
g)      niezaśmiecanie pomieszczeń,
h)      nieniszczenie ścian, elewacji budynku, sprzętu,
i)        podporządkowanie się zaleceniom dyrektora Zespołu, Rady Pedagogicznej, nauczycieli oraz ustaleniom samorządu uczniowskiego lub klasowego,
j)        nieoddalanie się w czasie trwania zajęć poza obiekty Zespołu bez zgody nauczyciela, zwolnienie z lekcji może nastąpić wyłącznie na pisemną prośbę rodziców (prawnych opiekunów) oraz w wyniku decyzji wychowawcy, nauczycieli bądź pielęgniarki,
k)      usprawiedliwianie spóźnień i nieobecności zgodnie z zasadami określonymi w statucie § 15 ust. 6  pkt 15.
l)        dostarczenie przeciwwskazań lekarskich dotyczących zwolnienia z niektórych zajęć,
m)    nieprzynoszenie przedmiotów zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu,
n)      obowiązku dbania o życie i zdrowie, wystrzegania się nałogów,
o)      pokrywania kosztów wyrządzonych szkód materialnych,
7)      dbanie o porządek, ład, higienę i bezpieczeństwo własne i innych uczniów oraz o wspólne dobro: sprzęt, instrumenty, meble, pomoce szkolne,
8)      przestrzeganie zasad dotyczących korzystania przez uczniów z telefonów komórkowych na terenie szkoły:
a)      W szkole dopuszcza się możliwość korzystania z telefonu komórkowego, innego niż smartfon.
b)      Uczniowie przynoszą do szkoły telefony i sprzęt elektroniczny na własną odpowiedzialność, za zgodą rodziców.
c)      Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, zagubienie czy kradzież sprzętu przynoszonego przez uczniów.
d)     Podczas zajęć edukacyjnych w szkole obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów i innego sprzętu elektronicznego (urządzenia powinny być wyłączone lub wyciszone i schowane). Zakaz ten dotyczy również wszelkich zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych organizowanych przez szkołę.
e)      Dopuszcza się możliwość korzystania z telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych podczas wycieczek, plenerów za zgodą wychowawcy/nauczyciela. Pełną odpowiedzialność za sprzęt podczas wycieczki/pleneru ponoszą rodzice/prawni opiekunowie ucznia.
f)       Naruszenie przez ucznia zasad używania telefonów komórkowych i innego sprzętu elektronicznego na terenie szkoły, bądź podczas wycieczek, plenerów skutkuje odnotowaniem tego zdarzenia przez nauczyciela lub wychowawcę klasy w formie negatywnej uwagi i jest uwzględniane przy ustalaniu oceny zachowania ucznia.
4.      Rodzaje stosowanych nagród i sposoby ich przyznawania:
1)      publiczne wręczenie uczniowi nagrody rzeczowej i/lub dyplomu,
2)      wyróżnienie ucznia poprzez udział w występie galowym na zakończenie roku szkolnego,
3)      umieszczenie uzyskanego w konkursach dyplomu na tablicy ogłoszeń,
4)      wpisanie nazwiska ucznia do kroniki szkolnej,
5)      opublikowanie prac literackich, plastycznych lub muzycznych ucznia w specjalnym wydawnictwie lub wydania nagrań utworów muzycznych w wykonaniu ucznia,
6)      opublikowanie na stronie internetowej.
5.      Rodzaje stosowanych kar i sposoby ich stosowania:
1)      Kary stosuje się w przypadku nieprzestrzegania Statutu Zespołu oraz łamania ogólnie przyjętych norm zachowania i postępowania, stopniując je w zależności od szkodliwości przewinień:
a)      obniżenie oceny ze sprawowania (stosowane wobec uczniów POSA),
b)      wezwanie rodziców i poinformowanie o nagannym zachowaniu,
c)      zakaz reprezentowania Zespołu na zewnątrz,
d)     naganę ustną lub pisemną udzieloną przez dyrektora,
e)      skreślenie z listy uczniów.
2)      Zespół ma obowiązek informowania rodziców (opiekunów prawnych) ucznia o przyznanej mu nagrodzie lub udzielonej karze. Udzielanie odpowiedniej informacji odbywa się na zebraniu rodziców lub indywidualnym spotkaniu z rodzicami.
3)      Od nałożonej kary uczeń lub jego rodzice mogą w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o ukaraniu wnieść pisemny sprzeciw do właściwego ministra za pośrednictwem dyrektora Zespołu.
6.      Skreślenia z listy uczniów.
6.1. Dyrektor Zespołu może, w drodze decyzji, skreślić ucznia z listy uczniów. Skreślenie następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej.
6.2. Skreślenia z listy uczniów, a w przypadku ucznia ZPSA mogą być dokonane w następujących przypadkach:
1)      na pisemny wniosek rodziców lub pełnoletniego ucznia,
2)      niepodjęcie nauki w terminie 14 dni od rozpoczęcia roku szkolnego bez usprawiedliwienia,
3)      nieusprawiedliwiona nieobecność ucznia na zajęciach szkolnych co najmniej przez 14 dni i nieusprawiedliwienie nieobecności po pisemnym wezwaniu rodziców do szkoły.
4)      (uchylony)
 
 
Rozdział VII
Wewnątrzszkolny system oceniania
 
§ 15
 
Obowiązują przepisy rozdz. 3a i 3b ustawy o systemie oświaty i Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów (Dz.U. z 2015 r. poz. 1258 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz.U. z 2017 r. poz. 1512, ze zm.).
 
1.      Zasady ogólne
1)      Ocenianiu podlegają:
a)      osiągnięcia edukacyjne ucznia,
b)      zachowanie ucznia.
2)      Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę.
3)      Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.
4)      Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.
5)      Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów musi być dostosowane do indywidualnych potrzeb zdrowotnych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.
 
2.      Cele oceniania szkolnego
1)      Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
a)      poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz postępach w tym zakresie,
b)      udzielenie wskazówek do samodzielnego planowania swojego rozwoju,
c)      motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,
d)     dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz w jego szczególnych uzdolnieniach,
e)      umożliwianie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej,
f)       udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez informowanie o tym co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć.
2)      Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
a)      formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
b)      ustalanie kryteriów oceniania zachowania,
c)      ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiąz­kowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w szkole,
d)     przeprowadzanie egzaminów promocyjnych, klasyfikacyjnych, końcowych i poprawkowych,
e)      ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej i końcowej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali zawartej w § 15 ust.4 pkt 7) lub 8) oraz ust.8 pkt 10) i ust. 6 pkt 3), 4),
f)       ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych i końcowych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych, z wyjątkiem oceny ustalanej w trybie egzaminu promocyjnego oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
g)      ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce,
h)      ustalenie sposobu i kryteriów oceny opisowej za wkład ucznia w realizację projektu edukacyjnego.
 
3.      Przekazywanie informacji rodzicom
1)      Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:
a)      wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania,
b)      sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów i kryteriach oceniania,
c)      warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, z wyjątkiem oceny ustalanej w trybie egzaminu promocyjnego,
d)     (uchylony),
e)      nauczyciel dokumentuje tę czynność wpisem do dziennika elektronicznego.
2)      Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, zgodnie z art. 127 ust. 11 ustawy – Prawo oświatowe, dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w ust. 1 pkt 1 niniejszego paragrafu do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe inne dysfunkcje rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.
3)      Nauczyciele Wychowawcy na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz o kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o warunkach realizacji projektu edukacyjnego, a także o sposobie i kryteriach oceny opisowej za wkład ucznia w realizację projektu. Wychowawca dokumentuje tę czynność wpisem w dzienniku szkolnym elektronicznym.
4)      Nauczyciele przedmiotów artystycznych powinni informować rodziców zgodnie z pkt 3) ust. 3, a w szczególności o:
a)      rozkładach przewidywanego do realizacji materiału nauczania,
b)      sposobach i skali oceniania bieżącego,
c)      wymaganiach i kryteriach ocen na egzaminach promocyjnych,
d)     formach prezentacji artystycznych ucznia, w tym planowanych konkursach i koncertach.
Nauczyciel dokumentuje tę czynność wpisem w dzienniku elektronicznym.
5)      Nauczyciele zobowiązani są do systematycznego przekazywania informacji rodzicom (prawnym opiekunom) o bieżących postępach ucznia. Sposób wzajemnej komunikacji powinien być ustalony na początku roku szkolnego i odnotowany w dzienniku elektronicznym i w zeszycie ucznia.
6)      Każdy nauczyciel jest zobowiązany indywidualizować pracę z każdym uczniem, w szczególności dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia.
 
4.      Ocenianie ucznia
1)      Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów).
2)      Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę.
3)      Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne ucznia są udostępniane uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) na zasadach ustalonych przez nauczyciela.
4)      Wszystkie oceny ucznia powinny być odnotowane w dzienniku elektronicznym.
5)      Minimalna liczba ocen cząstkowych w ciągu okresu, na podstawie których wystawia się ocenę klasyfikacyjną, nie powinna być mniejsza niż trzy.
6)      Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne określa obowiązujące zasady poprawiania ocen cząstkowych.
7)      W klasach I-III POSA w zakresie zajęć ogólnokształcących stosuje się oceny cząstkowe w ocenianiu bieżącym według następującej skali:
a)      stopień celujący – 6
b)      stopień bardzo dobry – 5
c)      stopień dobry – 4
d)     stopień dostateczny – 3
e)      stopień dopuszczający – 2
f)       stopień niedostateczny – 1
8)      Z przedmiotów artystycznych oraz religii/etyki w klasach I-III POSA oraz wszystkich przedmiotów w klasach IV-VIII POSA oraz w PSM I st. stosuje się następującą skalę ocen cząstkowych oraz śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zastrzeżeniem ust. 8 pkt 10):
a)      stopień celujący – 6
b)      stopień bardzo dobry – 5
c)      stopień dobry – 4
d)     stopień dostateczny – 3
e)      stopień dopuszczający – 2
f)       stopień niedostateczny – 1
9)      Przy stawianiu ocen cząstkowych dopuszcza się stosowanie znaków „+” lub „-”.
10) Dopuszcza się stosowanie innych oznaczeń przyjętych przez danego nauczyciela jawnych i zrozumiałych dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów), w szczególności takich jak:
a)      np – nieprzygotowanie do zajęć,
b)      bz – brak zadania.
11) Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych ustala nauczyciel prowadzący zajęcia, z wyjątkiem ocen z instrumentu głównego ustalanych w semestrze pierwszym przez nauczyciela przedmiotu głównego na podstawie ocen uzyskanych przez ucznia z przesłuchań śródrocznych, koncertów i audycji, a w semestrze drugim przez komisje egzaminacyjne w trybie egzaminu promocyjnego, które oceniają według skali ocen zawartej w ust. 11 pkt 4).
12)  Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z religii/etyki ustala się zgodnie z odrębnymi obowiązującymi przepisami.
13) Ocenianie bieżące z przedmiotu głównego (instrument główny) ma przede wszystkim charakter informacyjny i motywacyjny. Dopuszcza się różnorodne formy oceniania bieżącego stosowane przez nauczycieli pod warunkiem, że wynikają one z realizowanego programu, a jego skale i formy są znane uczniowi i jego rodzicom (prawnym opiekunom).
 
5.      Zwolnienia z zajęć edukacyjnych
1)      Dyrektor szkoły zwalnia ucznia w uzasadnionych przypadkach z zajęć edukacyjnych artystycznych, z zajęć wychowania fizycznego, z zajęć komputerowych lub informatyki oraz z zajęć drugiego języka obcego na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza na czas określony w tej opinii.
2)      W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć edukacyjnych, o których mowa w pkt 1) na czas, który uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” lub „zwolniona”.
3)      Zwolnienie ucznia z zajęć zwalnia go z obowiązku obecności na zajęciach, chyba że decyzją dyrektora wyznaczono mu inne zajęcia dydaktyczne lub opiekuńczo-wychowawcze, w których ma brać udział w tym czasie.
3a) W szczególnych przypadkach, gdy lekcje, z których uczeń decyzją dyrektora zostaje zwolniony, są pierwszymi lub ostatnimi w danym dniu, uczeń może być zwolniony z przebywania w tym czasie na terenie szkoły na podstawie pisemnego oświadczenia rodziców (prawnych opiekunów) złożonego u wychowawcy klasy.
4)      Dyrektor szkoły na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z nauki drugiego języka obcego do końca danego etapu edukacyjnego w przypadkach określonych w odrębnym rozporządzeniu.
5)      W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej śródrocznej lub rocznej wpisuje się „zwolniony” lub „zwolniona”.
 
6.      Ocena zachowania
1)      Ocena zachowania ucznia jest opinią szkoły o wypełnianiu przez ucznia podstawowych obowiązków szkolnych, frekwencji, jego kulturze osobistej, stosunku do nauczycieli, kolegów i innych osób oraz zaangażowaniu w życie wspólnoty szkolnej, a także obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły.
Kryteria ogólne oceny zachowania:
a)      kultura osobista, tzn.:
-        godne, kulturalne zachowanie w szkole i poza nią,
-        kultura języka i dbałość o piękno mowy ojczystej,
-        schludny ubiór,
-        okazywanie szacunku nauczycielom, pracownikom szkoły, kolegom i koleżankom oraz innym osobom,
-        poszanowanie mienia szkolnego, swojej i cudzej własności,
-        właściwe zachowanie się na terenie szkoły i poza nią, tzn. na przerwach, w szatni, stołówce, na wycieczkach, podczas koncertów, zawodach szkolnych,
-        dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,
-        dbanie o ład i porządek;
b)      stosunek do obowiązków szkolnych, tzn.:
-       przestrzeganie przepisów szkolnych wynikających ze statutu szkoły,
-       frekwencja i punktualność,
-       realizacja zadań powierzonych przez nauczycieli i pracowników szkoły,
-       sumienność i obowiązkowość,
-       aktywne uczestnictwo w zajęciach edukacyjnych, należyte przygotowanie się do nich, niezakłócanie przebiegu zajęć przez niewłaściwe zachowanie,
-       uczciwość w wypełnianiu obowiązków szkolnych – mówienie prawdy, samodzielna praca w wykonywaniu prac domowych i klasowych,
-       udział w zaplanowanych cyklicznych imprezach szkolnych, np. plenery artystyczne, pokazy teatralne, koncerty,
-       reprezentacja szkoły na zewnątrz: uczestnictwo w olimpiadach, konkursach plastycznych, warsztatach, zawodach sportowych,
-       przestrzeganie ustalonych warunków korzystania z urządzeń telekomunikacyjnych i elektronicznych nośników informacji, w tym nieużywanie ich podczas zajęć edukacyjnych;
c)      postawę społeczną w zakresie respektowania współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm społecznych, tzn.:
-       uczciwość, postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej, reagowanie na zło,
-       tolerancja i sposób bycia nienaruszający godności własnej i innych,
-       praca na rzecz klasy, szkoły, środowiska,
-       dbałość o honor i tradycje szkoły,
-       przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i prawidłowe reagowanie na występujące zagrożenia,
d)     (uchylony)
2)      Roczną i końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania, z zastrzeżeniem pkt 4, ustala się według następującej skali:
a)      wzorowe,
b)      bardzo dobre,
c)      dobre,
d)     poprawne,
e)      nieodpowiednie,
f)       naganne.
3)      Roczną klasyfikacyjną ocenę zachowania w klasach I-III POSA ustala się w formie opisowej.
4)      Klasyfikacyjna ocena zachowania nie ma wpływu na klasyfikacyjne oceny z zajęć edukacyjnych.
5)      Klasyfikacyjną ocenę zachowania ustala wychowawca klasy, po zasięgnięciu opinii nauczycieli i uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.
6)      (uchylony)
6a) Rada pedagogiczna może podjąć decyzję o przeniesieniu ucznia do szkoły rejonowej z powodu nagannej oceny zachowania.
7)      W PSM I st. nie ustala się oceny zachowania.
8)      (skreślony)
9)      W zakresie funkcjonowania ucznia w środowisku szkolnym o ocenie zachowania decydują przede wszystkim:
a)      sumienność w nauce, pilność, samodzielność i wytrwałość w przezwyciężaniu napotykanych trudności,
b)      systematyczność w przygotowywaniu się do lekcji,
c)      wywiązywanie się z zadań powierzonych przez szkołę,
d)     regularność i punktualność w uczęszczaniu na zajęcia szkolne,
e)      troska o bezpieczeństwo własne i kolegów podczas zajęć szkolnych i przerw międzylekcyjnych,
f)       wykonywanie poleceń nauczycieli i innych pracowników szkoły,
g)      przestrzeganie zasad dotyczących korzystania przez uczniów z telefonów komórkowych na terenie szkoły.
10) W zakresie respektowania zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych o ocenie zachowania decyduje w szczególności:
a)      uczciwość w codziennym postępowaniu, reagowanie na zło,
b)      sposób bycia nie naruszający godności własnej i innych,
c)      stosunek do nauczycieli, innych osób pracujących w szkole i kolegów,
d)     dbałość o kulturę słowa, taktowność,
e)      dbanie o zdrowie swoje i innych, nieuleganie nałogom,
f)       dbałość o higienę osobistą i własny estetyczny wygląd oraz ład i porządek w otoczeniu ucznia,
g)      poszanowanie mienia szkolnego.
11) Prace i zadania nadobowiązkowe wykonywane na rzecz szkoły, klasy i środowiska mogą mieć wpływ na podwyższenie oceny z zachowania.
12) Ocena dobra jest oceną wyjściową przy ocenianiu zachowania.
13) Kryteria ustalania ocen zachowania:
a)      ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie kryteria konieczne do uzyskania oceny bardzo dobrej, a ponadto:
-        wzorowo spełnia wszystkie wymagania szkolne, jest wzorem do naśladowania dla innych uczniów w szkole i poza nią,
-        wykazuje dużą inicjatywę w pracy na rzecz klasy, szkoły i środowiska,
-        systematycznie uczęszcza do szkoły i dostarcza usprawiedliwienia wszystkich nieobecności w terminie wyznaczonym przez wychowawcę,
-        dąży do rozwijania własnych zainteresowań i zdolności na miarę możliwości stwarzanych przez szkolę lub z własnej inicjatywy,
-        (uchylony)
-        wspomagał członków zespołu w realizacji poszczególnych zadań w ramach projektu i wykazał się umiejętnością dokonania krytycznej samooceny i wyciągania wniosków;
b)      ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie kryteria konieczne do uzyskania oceny dobrej, a ponadto:
-        bardzo dobrze spełnia wszystkie wymagania i jest systematyczny w nauce,
-        na tle klasy wyróżnia się kulturą osobistą wobec wszystkich pracowników szkoły i uczniów na wszystkich zajęciach organizowanych przez szkołę i poza nimi,
-        jest życzliwy i koleżeński,
-        chętnie bierze udział w pracach na rzecz szkoły i środowiska, tj. pomoc koleżeńska, praca w strukturach szkoły, np. w samorządzie klasowym, szkolnym, udziela się charytatywnie,
-        (uchylony)
-        systematycznie uczęszcza do szkoły i wszystkie nieobecności na usprawiedliwione w terminie wyznaczonym przez wychowawcę,
-        nie spóźnia się na zajęcia i nie opuszcza ich (dopuszczalna liczba nieusprawiedliwionych spóźnień wynosi 5);
c)      ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
-        dobrze wywiązuje się z obowiązków ucznia wynikających ze statutu szkoły,
-        dba o kulturę słowa, czyli kulturę języka, nie używa wulgaryzmów,
-        dba o kulturę osobistą i schludny ubiór,
-        pracuje na miarę swoich możliwości i warunków,
-        (uchylony)
-        dba o mienie szkolne oraz podręczniki i przybory szkolne, oraz ład i porządek wokół siebie,
-        zachowuje się poprawnie, a jego postawa na terenie szkoły i poza nią nie budzi zastrzeżeń (m.in. na przerwach, na stołówce, szatni szkolnej, wycieczkach, plenerach, koncertach, zawodach sportowych, warsztatach),
-        stara się realizować powierzone mu zadania w klasie, szkole i poza nią,
-        należycie przygotowuje się zajęć, nie zakłóca ich przebiegu, nie odpisuje prac domowych i klasowych,
-        okazuje szacunek kolegom, nauczycielom i pracownikom szkoły, w tym jest uczciwy i prawdomówny w codziennym postępowaniu,
-        jest tolerancyjny, szanuje godność swoją i innych w szkole i poza nią (w szczególności w Internecie),
-        dba o honor i tradycje szkoły,
-        nie ulega nałogom, dba o własne zdrowie i innych,
-        współpracuje z wychowawcą klasy,
-        przestrzega ustalonych warunków korzystania z urządzeń telekomunikacyjnych i elektronicznych nośników informacji, w tym nie używa ich podczas zajęć edukacyjnych,
-        dąży do samodoskonalenia, potrafi krytycznie ocenić swoje postępowanie, wyciąga odpowiednie wnioski i dąży do poprawy,
-        nie może mieć więcej niż 10 spóźnień nieusprawiedliwionych w ciągu jednego semestru oraz powyżej 5godzin nieusprawiedliwionych;
d)     ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który często narusza warunki uzyskania oceny dobrej oraz:
-        wykazuje słabe zainteresowanie życiem klasy i szkoły,
-        (uchylony)
-        przeszkadza na zajęciach edukacyjnych, niewłaściwie zwraca się do nauczycieli i pracowników szkoły oraz kolegów,
-        nie zawsze wywiązuje się z przyjętych zobowiązań i zadań,
-        często spóźnia się (więcej niż 10 spóźnień nieusprawiedliwionych w ciągu jednego semestru) oraz ma nie więcej niż 10 godzin nieusprawiedliwionych,
-        wykazuje uchybienia wobec statutu szkoły, lekceważy polecenia nauczycieli i pracowników szkoły, ale zastosowane środki wychowawcze odnoszą pozytywny skutek,
-        nie dba o mienie klasy i szkoły,
-        zdarza mu się używać urządzeń telekomunikacyjnych i elektronicznych nośników informacji na lekcjach,
-        wykazuje się bierną postawą na zajęciach edukacyjnych (brak notatek, pomocy szkolnych),
-        samowolnie opuszcza teren szkoły;
e)      ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który nagminnie łamie warunki uzyskania oceny dobrej, oraz:
-       używa wulgarnego słownictwa,
-       ulega nałogom,
-       stosuje przemoc zarówno psychiczną, jak i fizyczną w stosunku do kolegów i koleżanek niepowodującą urazów ciała,
-       zachowanie jego powoduje wejście w konflikt z prawem,
-       powoduje zagrożenie dla życia lub zdrowia swojego lub innych osób,
-       rażąco narusza zasady dyscypliny w czasie zajęć szkolnych i pozaszkolnych (szczególnie na wycieczkach, plenerach),
-       opuszcza bez usprawiedliwienia powyżej 15 godzin obowiązkowych zajęć w czasie jednego okresu klasyfikacyjnego,
-       często powoduje kłótnie i konflikty;
f)       ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:
-        wykazuje demoralizujący wpływ na otoczenie,
-        stosuje przemoc wobec koleżanek i kolegów powodującą uraz ciała lub zagrożenie dla zdrowia,
-        rozprowadza środki odurzające(na terenie szkoły lub poza nią),
-        narusza zasady dyscypliny w czasie zajęć szkolnych i pozaszkolnych (szczególnie na wycieczkach, plenerach) powodujące zagrożenie dla życia lub utraty zdrowia (swojego lub innych osób),
-        znajduje się pod wpływem napojów alkoholowych lub/i środków odurzających podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
-        popełnia inne czyny – ustawowo zabronione (np. kradzież, dewastacje, zastraszenia),
-        opuszcza bez usprawiedliwiania powyżej 20 godzin,
-        działa w nieformalnych grupach, jak np. bandy młodzieżowe, a także uczestniczył.
14) Wychowawca klasy jest zobowiązany do poinformowania uczniów i jego rodziców o proponowanej ocenie zachowania najpóźniej na 7 dni przed konferencją klasyfikacyjną rady pedagogicznej w formie pisemnej z potwierdzonym podpisem rodzica. Rodzic może zgłosić zastrzeżenia w terminie do 2 dni.
15) Usprawiedliwienia nieobecności na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych dostarcza się wychowawcy klasy (lub w razie przedłużającej się nieobecności wychowawcy do sekretariatu) w ciągu 7 dni roboczych od ostatniego dnia nieobecności, chyba że zachodzą okoliczności niezawinione przez ucznia, ale nie później niż do 14 dni od ostatniego dnia nieobecności lub w przypadku końca okresu klasyfikacyjnego nie później niż 7 dni przed terminem konferencji klasyfikacyjnej.
16) Uprawnionym do usprawiedliwienia ucznia jest rodzic (przedstawiciel ustawowy) w formie pisemnej, za pomocą wiadomości w dzienniku elektronicznym bądź innej – za uprzednią zgodą wychowawcy.
17) Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
 
7.      Pisemne formy sprawdzania wiedzy i umiejętności
1)      Sprawdziany pisemne, uwzględniając specyfikę przedmiotu, mogą być przeprowadzane w formach ustalonych przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia. Ze względu na zakres badanego materiału mogą to być sprawdziany pisemne oraz testy obejmujące cały dział, syntezę kilku tematów oraz badające konkretne umiejętności lub też kartkówki obejmujące zakresem ostatnie trzy lekcje, sprawdzające stopień przygotowania do lekcji, rozumienie badanych zagadnień lub opanowanie umiejętności podstawowych i koniecznych.
2)      Rozróżnia się następujące formy pisemnego sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów:
a)      sprawdzian (praca klasowa)
-        sprawdziany pisemne są obowiązkowe,
-        termin sprawdzianu ustala nauczyciel nie później niż 5 dni przed datą sprawdzianu i dokumentuje to odpowiednim wpisem do dziennika elektronicznego,
-        w ciągu dnia zajęć lekcyjnych można przeprowadzić 1 sprawdzian,
-        nauczyciel jest zobowiązany zapoznać uczniów z zakresem materiału obowiązującego na sprawdzianie najpóźniej w dniu ustalenia terminu sprawdzianu,
-        nieobecność nieusprawiedliwiona na zapowiedzianym sprawdzianie lub odmowa pisania sprawdzianu (mimo obecności ucznia) powoduje przyznanie oceny niedostatecznej (1),
-        korzystanie przez ucznia w czasie pisania z niedozwolonych środków lub pomocy innej osoby piszącej powoduje przerwanie pracy i wystawienie oceny niedostatecznej.
-        uczeń ma prawo poprawić ocenę otrzymaną ze sprawdzianu zgodnie z zasadami przyjętymi przez nauczyciela przeprowadzającego sprawdzian,
-        w przypadku nie przystąpienia do sprawdzianu z powodu usprawiedliwionej nieobecności w szkole uczeń ma obowiązek przystąpienia do analogicznego sprawdzianu z tej samej partii materiału lub zaliczenia jej w inny sposób na zasadach ustalonych przez nauczyciela;
b)      kartkówki
-        kartkówki, jako prace badające bieżące przygotowanie do lekcji, nie wymagają zapowiadania, jak również nie obowiązują ograniczenia dotyczące ilości przeprowadzanych kartkówek w ciągu jednego dnia,
-        odmowa pisania kartkówki powoduje wystawienie oceny niedostatecznej,
-        uczeń, który zgłosił przed lekcją nieprzygotowanie zgodnie z punktem 6), może nie pisać kartkówki, z zastrzeżeniem ust. 6) pkt. c),
-        ocenę z kartkówek traktuje się podobnie jak z odpowiedzi ustnych,
-        zarówno kartkówka, jak i odpowiedź ustna dotyczy zagadnień z nie więcej niż trzech ostatnich lekcji.
3)      Nauczyciel ma obowiązek sprawdzić i ocenić wszystkie pisemne formy sprawdzania wiedzy i umiejętności w ciągu 10 dni od ich napisania.
4)      Po usprawiedliwionej nieobecności lub zwolnieniu z zajęć uczeń ma prawo być nieprzygotowanym w zależności od czasu trwania nieobecności:
a)      w pierwszym dniu po nieobecności trwającej co najmniej tydzień nie odrobić pisemnych prac domowych; przez trzy kolejne dni nauki nadrabiać zaległości i uzupełniać materiał – w tym czasie jest zwolniony z odpowiedzi ustnych i pisemnych form sprawdzania wiadomości,
b)      jeżeli uczeń opuścił zajęcia edukacyjne z przyczyn usprawiedliwionych, a nieobecność była krótsza niż tydzień, to w trakcie pierwszej lekcji zajęć edukacyjnych, na której uczeń jest obecny, jest zwolniony z odrobienia pisemnej pracy domowej i sprawdzania wiadomości tylko w zakresie uzasadnionym trudnościami ze zrozumieniem nowego materiału wprowadzonego w trakcie tej nieobecności.
5)      (uchylony)
6)      Uczeń ma prawo zgłoszenia, przed lekcją, nieprzygotowania do lekcji bez podania przyczyny:
a)      dwa razy w ciągu semestru, jeżeli przedmiot nauczany jest w wymiarze większym niż 1 godz. tygodniowo,
b)      jeden raz w ciągu semestru, jeżeli przedmiot nauczany jest w wymiarze 1 godz. tygodniowo,
c)      zgłoszenie, o którym mowa w ust. 6), nie dotyczy lekcji z zapowiedzianymi sprawdzianami lub powtórkami.
7)      Nauczyciel przechowuje sprawdzone prace kontrolne uczniów do końca roku szkolnego. Prace są udostępniane rodzicom i uczniom na następujących zasadach: w obecności nauczyciela – do wglądu oraz na wniosek rodziców – ustne lub pisemne uzasadnienie oceny.
 
8.      Klasyfikowanie
1)      Klasyfikacja śródroczna i roczna polega na ustaleniu ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania oraz na ustaleniu klasyfikacyjnej oceny zachowania (z zastrzeżeniem pkt 4) w terminie 7 dni przed śródroczną i roczną radą pedagogiczną klasyfikacyjną.
2)      Klasyfikowanie uczniów przeprowadza się dwa razy w każdym roku szkolnym. Klasyfikacja śródroczna – styczeń/luty, klasyfikacja roczna – czerwiec.
3)      W klasach I-III POSA klasyfikację śródroczną przeprowadza się tylko z zajęć artystycznych, religii/etyki, wiedzy o regionie, języków obcych, mass mediów, tańca.
4)      Ocenę klasyfikacyjną śródroczną z instrumentu głównego na koniec I semestru w I klasie PSM I st. i I klasie POSA ustala nauczyciel na podstawie programu zaprezentowanego przez ucznia na audycji oraz oceny postępów ucznia w trakcie tego okresu.
5)      Ocenę klasyfikacyjną śródroczną z instrumentu głównego na koniec I semestru w klasach II-VI PSM I st. cyklu sześcioletniego, klasach II-IV PSM I st. cyklu czteroletniego PSM I st. oraz w klasach II-VIII POSA ustala nauczyciel. Ocena ta ustalana jest według skali zawartej w § 15 ust. 11 pkt 4).
6)      Uczeń, który otrzymał na koniec I semestru ocenę niedostateczną, a z przedmiotów wymienionych w ust. 13 pkt 4) ocenę dopuszczającą, zobowiązany jest do uzupełnienia braków tej oceny. Zakres materiału do uzupełnienia oraz formę jego sprawdzenia ustala nauczyciel przedmiotu i informuje o tym ucznia i jego rodziców.
7)      Poszczególne sekcje mogą ustalać różne formy klasyfikowania śródrocznego w klasach programowo najwyższych, uwzględniając specyfikę poszczególnych instrumentów.
8)      Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne z przedmiotów artystycznych ustala się według następującej skali ocen:
a)      ocena celująca (6) oznacza, że osiągnięcia ucznia znacząco wykraczają poza wymagania edukacyjne, uczeń reprezentuje szkołę na koncertach i konkursach pozaszkolnych,
b)      ocena bardzo dobra (5) oznacza, że uczeń całkowicie spełnia wymagania edukacyjne i uczestniczy w życiu artystycznym szkoły,
c)      ocena dobra (4) oznacza, że uczeń spełnia wymagania edukacyjne,
d)     ocena dostateczna (3) oznacza, że uczeń spełnił jedynie podstawowe wymagania edukacyjne co w zakresie umożliwiającym postępy w dalszej nauce,
e)      ocena dopuszczająca (2) oznacza, że spełnianie wymagań edukacyjnych jest minimalne,
f)       ocena niedostateczna (1) oznacza, że uczeń nie spełnia wymagań edukacyjnych, co uniemożliwia mu kontynuację kształcenia.
9)      Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych formułowane są przez nauczycieli danego przedmiotu i wynikają z podstawy programowej oraz realizowanego programu nauczania.
9a) Wymagania dostosowuje się do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.
10) W klasach I-III POSA klasyfikacja roczna polega na ustaleniu jednej klasyfikacyjnej oceny opisowej ze wszystkich zajęć edukacyjnych ogólnokształcących i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych artystycznych, religii/etyki, wiedzy o regionie, mass mediów, języków obcych, tańca oraz ustaleniu opisowej klasyfikacyjnej oceny zachowania.
10a) Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych ogólnokształcących w klasach I-III POSA uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.
11) Ocenę klasyfikacyjną roczną z instrumentu głównego na koniec II semestru w I klasie PSM I st. i POSA ustala nauczyciel na podstawie programu zaprezentowanego przez ucznia na audycji oraz oceny postępów ucznia w trakcie roku szkolnego. Ocena ta ustalana jest według skali i kryteriów ocen zawartych w ust. 8 pkt 10).
12) Ocenę klasyfikacyjną roczną z instrumentu głównego na koniec IV, V klasy cyklu 6‑letniego PSM I st., III, IV klasy cyklu 4-letniego PSM I st. oraz klas IV-VIII POSA ustala się na podstawie liczby punktów uzyskanych przez ucznia z egzaminu promocyjnego i opinii nauczyciela według skali ocen zawartej w ust. 11 pkt 4).
13) Ocenę klasyfikacyjną roczną z instrumentu głównego na koniec VI klasy cyklu 6‑letniego i IV klasy cyklu 4-letniego PSM I st. oraz klasy VIII POSA ustalana jest na podstawie egzaminu i opinii nauczyciela.
14) Roczne oceny klasyfikacyjne z przedmiotów ogólnomuzycznych, chóru, orkiestry i zespołów kameralnych ustalają nauczyciele prowadzący.
14a) W klasie VI uczniowie piszą test podsumowujący wiadomości i umiejętności z kształcenia słuchu i audycji muzycznych.
14b)     Uczniowie w klasie III cyklu sześcioletniego letniego piszą test podsumowujący wiadomości i umiejętności z kształcenia słuchu i rytmiki.
15) Ocenę klasyfikacyjną z instrumentu dodatkowego ustala się na podstawie wybranych sposobów sprawdzania osiągnięć.
16a) Laureaci ogólnopolskich konkursów, przesłuchań i przeglądów w zakresie przedmiotów artystycznych, których organizatorem jest CEA, otrzymują odpowiednio z danych zajęć artystycznych celującą ocenę roczną i mogą być zwolnieni z egzaminu promocyjnego,
16b) Laureaci konkursów przedmiotowych w zakresie przedmiotów ogólnokształcących o zasięgu wojewódzkim i ponad wojewódzkim, otrzymują z danych zajęć edukacyjnych roczną klasyfikacyjną ocenę celującą.
17) Nie później niż 7 dni przed roczną konferencją klasyfikacyjną Rady Pedagogicznej poszczególni nauczyciele są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych w formie pisemnej, potwierdzonej podpisem rodzica (prawnego opiekuna).
O przewidywanej klasyfikacyjnej ocenie zachowania informuje wychowawca klasy w sposób analogiczny jak w przypadku informowania o ocenach klasyfikacyjnych.
W przypadku oceny nagannej zachowania, oceny niedostatecznej z przedmiotów edukacyjnych lub w przypadku przedmiotów wymienionych w ust. 13 pkt 4 – ocenie dopuszczającej lub niższej, wychowawca danej klasy przekazuje do sekretariatu na 21 dni przed konferencją klasyfikacyjną listę osób zagrożonych ww. ocenami. Szkoła informuje o tym fakcie rodziców wysłanym niezwłocznie listem poleconym.
18) Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, z zastrzeżeniem ust. 10 pkt 2).
18a) Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
18b) Tryb zgłaszania zastrzeżeń nie dotyczy przedmiotów objętych egzaminem promo­cyjnym.
19) W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor szkoły powołuje komisję, która:
a)      w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, odpowiednio w formie praktycznej albo w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych. Zakres sprawdzanego materiału ustala się wcześniej z uczniem lub jego rodzicami.
b)      w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala się roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
20) Termin sprawdzianu, o którym mowa w pkt 19) lit. a), uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
21) W skład komisji wchodzą:
a)      w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
-        dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze jako przewodniczący komisji,
-        nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
-        jeden nauczyciel z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne;
b)      w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania:
-        dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze jako przewodniczący komisji,
-        wychowawca klasy,
-        wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,
-        przedstawiciel rady rodziców.
22) (uchylony)
23) Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.
24) Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem w przypadku klasyfikacyjnej rocznej oceny niepromującej. Ocena ta może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem ust. 10 pkt 2) i 3).
25) Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
a)      w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych
-        skład komisji,
-        termin sprawdzianu, o którym mowa w ust.8 pkt 19a),
-        zadania, pytania sprawdzające lub program,
-        wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę;
b)      w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania
-        skład komisji,
-        termin posiedzenia komisji,
-        wynik głosowania,
-        ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem;
c)      protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
26) Do protokołu, o którym mowa w pkt 25), dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
27) Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w pkt. 19a), w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami.
 
9.      Egzamin klasyfikacyjny
1)      Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli nauczyciel nie miał podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
2)      Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach edukacyjnych zdaje egzamin klasyfikacyjny.
3)      Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
4)      Egzamin klasyfikacyjny z przedmiotów wymienionych w ust.11 pkt 1) przeprowadza Komisja egzaminacyjna. Program egzaminu klasyfikacyjnego z przedmiotów objętych egzaminem promocyjnym musi być zgodny z obowiązującym programem egzaminu promocyjnego w danej klasie. Przepis ust. 11 pkt 3) stosuje się odpowiednio.
5)      Egzamin klasyfikacyjny z pozostałych przedmiotów przeprowadza nauczyciel danego przedmiotu w obecności wskazanego przez dyrektora szkoły nauczyciela takiego samego lub pokrewnego przedmiotu. Zakres i tryb tego egzaminu ustala nauczyciel oraz informuje o nich ucznia i jego rodziców (opiekunów).
5a) Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja, w skład której wchodzą:
a)      dyrektor (szkoły artystycznej) albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,
b)      nauczyciel danych zajęć edukacyjnych,
c)      nauczyciel lub nauczyciele tych samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
6)      Wniosek o przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego powinien być złożony w formie pisemnej do dyrektora szkoły przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej.
7)      Termin egzaminu klasyfikacyjnego wyznacza dyrektor szkoły nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
8)      Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
9)      Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności: nazwę zajęć edukacyjnych, imię i nazwisko ucznia, skład komisji, o którym mowa w pkt 4, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne lub program oraz ocenę ustaloną odpowiednio przez komisję. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia lub zwięzłą informację o odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
10) W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”.
11) Uczniowi realizującemu indywidualny program lub tok nauki na podstawie odrębnych przepisów wyznacza się egzamin klasyfikacyjny.
 
10. Egzamin poprawkowy
1)      Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna roczna, a w przypadku przedmiotów wymienionych w ust. 13 pkt 4) – ocena dopuszczająca lub niższa, tj. oceny niepromujące, mogą być zmienione tylko w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem ust. 8 pkt 19).
2)      Ocena klasyfikacyjna roczna ustalona przez komisję w trybie egzaminu promocyjnego nie może być zmieniona, z zastrzeżeniem ust.8 pkt 18).
3)      Egzamin poprawkowy zdaje uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał jedną lub dwie oceny niepromujące.
4)      Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin ten musi się odbyć nie później niż w ostatnim tygodniu ferii letnich.
5)      Egzamin poprawkowy przeprowadza powoływana przez dyrektora szkoły komisja w składzie:
a)      dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w szkole inne stanowisko kierownicze jako przewodniczący komisji,
b)      nauczyciel uczący ucznia danego przedmiotu,
c)      nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu.
6)      Nauczyciel, o którym mowa w ust. 10 pkt 5) lit. b), może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela tego samego lub pokrewnego przedmiotu.
7)      Egzamin poprawkowy z zajęć edukacyjnych ogólnokształcących przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, a z zajęć edukacyjnych artystycznych w formie pisemnej, ustnej praktycznej i mieszanej, ustalonej przez dyrektora szkoły.
8)      Ocena niedostateczna z przedmiotów instrument główny, warsztaty literackie, rysunek i malarstwo nie może być zmieniona.
9)      Tematy egzaminu poprawkowego przygotowuje nauczyciel uczący ucznia i przedkłada je przewodniczącemu komisji do zatwierdzenia.
10) Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności: skład komisji, termin egzaminu, nazwę zajęć, imię i nazwisko ucznia, pytania egzaminacyjne lub program oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia lub zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
11) Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
12) Niezdanie egzaminu poprawkowego, jeżeli rada pedagogiczna nie wyrazi zgody na powtarzanie klasy, skutkuje skreśleniem z listy uczniów.
 
11. Egzamin promocyjny i końcowy
1)      Egzamin promocyjny z przedmiotu instrument główny.
a)      (uchylony)
b)      (uchylony)
Klasyfikacyjna ocena roczna ustalana jest przez komisję w trybie egzaminu promocyjnego, z wyjątkiem laureatów i finalistów konkursów i przesłuchań, o których mowa w ust. 8 pkt 16). Ocena ta proponowana i uzasadniona przez nauczyciela prowadzącego z uczniem dane zajęcia. Każda z osób wchodzących w skład komisji ocenia ucznia, przyznając punkty według skali ocen zawartej w ust. 11 pkt 4).
2)      Przepisu ust. 1 nie stosuje się do uczniów klasy I POSA i PSM I st. Klasyfikacyjną ocenę roczną ustala w tym przypadku nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne.
3)      W celu przeprowadzenia egzaminu promocyjnego dyrektor szkoły powołuje komisję w składzie:
a)      dyrektor lub wicedyrektor szkoły albo kierownik sekcji – jako przewodniczący komisji,
b)      nauczyciel uczący ucznia danego przedmiotu,
c)      (uchylony)
d)     nauczyciel (nauczyciele) tego samego lub pokrewnego przedmiotu.
4)      Ocenę z egzaminu promocyjnego ustala się na podstawie średniej arytmetycznej liczby punktów przyznanych przez wszystkich członków komisji według następującej skali:
a)      25 punktów – ocena celująca,
b)      od 21 do 24 punktów – ocena bardzo dobra,
c)      od 16 do 20 punktów – ocena dobra,
d)     od 13 do 15 punktów – ocena dostateczna,
e)      11 i 12 punktów – ocena dopuszczająca,
f)       do 10 punktów – ocena niedostateczna.
5)      Ustala się następujące ogólne kryteria ocen gry na instrumencie:
a)      25 punktów – ocenę celującą (6) otrzymuje uczeń za grę o wysokim poziomie technicznym, wierną tekstowi nutowemu, wyjątkowo interesującą pod względem muzycznym, znacznie wykraczającą swym poziomem ponad wymagania danej klasy lub grupy wiekowej oraz wyróżniający się pracowitością i zaangażowaniem w wywiązywaniu z obowiązków; ocenę celującą może także otrzymać uczeń, który osiąga sukcesy na konkursach krajowych lub międzynarodowych lub posiada inne porównywalne osiągnięcia,
b)      od 21 do 24 punktów – ocenę bardzo dobrą (5) otrzymuje uczeń za grę bardzo dobrą technicznie, wierną tekstowi nutowemu i interesującą muzycznie oraz wykazujący się pracowitością i zaangażowaniem w wywiązywaniu z obowiązków (np. udział w koncertach, imprezach reprezentacyjnych), opanował zakres programu obowiązujący w danej klasie.
c)      od 16 do 20 punktów – ocenę dobrą (4) otrzymuje uczeń za grę dobrą technicznie, poprawną stylowo, lecz z drobnymi uchybieniami, oraz wykazujący się systematyczną pracą,
d)     od 13 do 15 punktów – ocenę dostateczną (3) otrzymuje uczeń za grę z wyraźnymi uchybieniami technicznymi lub muzycznymi, lecz spełniający minimum wymagań programowych w danym okresie edukacyjnym, z zadatkami na postęp w dalszej nauce,
e)      11 i 12 punktów – ocenę dopuszczającą (2) otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań programowych w danym okresie edukacyjnym, co nie pozwala mu kontynuować nauki na dalszym etapie edukacyjnym,
f)       do 10 punktów – ocenę niedostateczną(1) otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań minimum programowego, a braki techniczne i muzyczne uniemożliwiają mu całkowicie dalszy postęp w nauce.
6)      Ustala się następujące szczegółowe kryteria oceny gry na instrumencie, które bierze pod uwagę komisja egzaminacyjna i nauczyciel ustalający ocenę ucznia:
a)      muzykalność i walory artystyczne interpretacji utworu,
b)      sprawność techniczna,
c)      zgodność z tekstem nutowym,
d)     poprawność i swoboda aparatu gry,
e)      kultura dźwięku, intonacja,
f)       dyscyplina rytmiczna i agogiczna,
g)      pamięć i odporność psychiczna na estradzie.
7)      (uchylony)
7a) (uchylony)
8)      Ocenę z egzaminu promocyjnego proponuje nauczyciel uczący ucznia danego przedmiotu, uzasadniając ją pozostałym członkom komisji.
9)      W przypadku rozbieżności opinii ocenę ustala się jako średnią z ocen proponowanych przez poszczególne osoby wchodzące w skład komisji i zaokrągla do pełnych stopni, odpowiednio w górę – przy uzyskaniu co najmniej 0,5 stopnia albo w dół – przy uzyskaniu mniej niż 0,5 stopnia.
Ocena wystawiona przez komisję jest ostateczna.
10) Z przeprowadzonego egzaminu promocyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności: nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany egzamin, skład komisji, imię i nazwisko ucznia, datę egzaminu, program oraz ocenę ustaloną przez komisję. W przypadku ustalenia oceny jako średniej arytmetycznej, protokół musi zawierać również oceny cząstkowe, z tym że do wiadomości ucznia i jego rodziców (lub prawnych opiekunów) podaje się wyłącznie ocenę końcową. Protokół może też zawierać inne dodatkowe, istotne informacje i uwagi komisji dotyczące przebiegu i wyniku egzaminu promocyjnego.
11) Terminy egzaminów promocyjnych wyznacza dyrektor szkoły w porozumieniu z Kierownictwem Sekcji zgodnie z obowiązującym terminarzem szkoły.
12) Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu promocyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
13) W uzasadnionych przypadkach rada pedagogiczna może zwolnić ucznia z egzaminu promocyjnego. Klasyfikacyjną ocenę roczną ustala w tym przypadku nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne. Wniosek skierowany do dyrektora Szkoły może złożyć nauczyciel uczący, uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) najpóźniej na 3 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej. Nauczyciel uczący przedstawia pisemne uzasadnienie, w którym zobowiązany jest udokumentować spełnianie przez ucznia warunków niezbędnych do ustalenia oceny poza trybem egzaminu promocyjnego a w szczególności zrealizowanie wymagań edukacyjnych przewidzianych w danym roku szkolnym.
14) W uzasadnionych przypadkach uczeń PSM I st. może, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), za zgodą rady pedagogicznej, realizować obowiązkowe zajęcia edukacyjne określone w planie nauczania danej klasy w ciągu 2 kolejnych lat, w łącznym wymiarze godzin nie przekraczającym wymiaru godzin przewidzianego dla tej klasy.
Uczeń, o którym mowa w ust. 12, nie jest klasyfikowany w pierwszym roku realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
15) Uczeń może realizować indywidualny program lub tok nauki oraz być klasyfikowany i promowany poza normalnym trybem na warunkach określonych w odrębnych przepisach.
16) Oceny klasyfikacyjne roczne wpisuje się do dokumentacji szkolnej oraz na świadectwie szkolnym w pełnym brzmieniu, łącznie z punktacją, bez uwzględniania znaków plus i minus, według następującej skali:
a)      stopień celujący – 25 punktów
b)      stopień bardzo dobry – od 21 do 24 punktów
c)      stopień dobry – od 16 do 20 punktów
d)     stopień dostateczny – od 13 do 15 punktów
e)      stopień dopuszczający – 11 i 12 punktów
f)       stopień niedostateczny – od 0 do 10 punktów.
 
12. (uchylony)
 
12a. Egzamin ósmoklasisty
1)      W klasie VIII POSA przeprowadza się egzamin ósmoklasisty obejmujący wymagania ustalone w podstawie programowej kształcenia ogólnego.
2)       (uchylony)
3)      Szczegółową organizację egzaminu ósmoklasisty reguluje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. 2017 Poz. 1512).
 
13. Promowanie
1)      Promowanie polega na zatwierdzeniu przez radę pedagogiczną wyników rocznej klasyfikacji i obejmuje:
a)      promowanie uczniów do klas programowo wyższych lub ukończenia szkoły,
b)     wyróżnienie i odznaczenie uczniów.
2)      Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymał klasyfikacyjną ocenę roczną wyższą od stopnia niedostatecznego, z zastrzeżeniem pkt 4), oraz klasyfikacyjną ocenę roczną zachowania wyższą od oceny nagannej.
3)      Uczeń klasy I-III szkoły PSM I st. oraz POSA otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych artystycznych otrzymał klasyfikacyjną ocenę roczną wyższą od stopnia niedostatecznego, z zastrzeżeniem pkt 4).
4)      Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli otrzymał klasyfikacyjną ocenę roczną co najmniej dostateczną z przedmiotów:
a)      (uchylony)
b)      kształcenie słuchu,
c)      (uchylony)
d)     (uchylony)
e)      instrument główny,
f)       (uchylony)
g)      rysunek i malarstwo,
h)      warsztaty literackie.
5)      Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w pkt 2) lub pkt 3) i 4), podlega skreśleniu z listy uczniów, chyba że rada pedagogiczna wyrazi zgodę na powtarzanie klasy. W POSA z zastrzeżeniem art. 39 ust. 2a ustawy o systemie oświaty.
6)      W ciągu całego cyklu kształcenia w danym typie szkoły uczeń może powtarzać klasę tylko jeden raz.
7)      Świadectwo z wyróżnieniem otrzymuje uczeń, który spełnia następujące warunki:
a)      w PSM I st. (za wyjątkiem klas I-III c.6) w wyniku klasyfikacji rocznej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskał co najmniej średnią ocen 4,75, co najmniej bardzo dobrą ocenę z przedmiotu głównego, co najmniej dobre oceny z pozostałych obowiązkowych zajęć edukacyjnych artystycznych,
b)      w POSA w klasach IV-VIII uzyskał w wyniku klasyfikacji rocznej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskał co najmniej średnią ocen 4,75, co najmniej bardzo dobrą ocenę z przedmiotu głównego, co najmniej dobre oceny z pozostałych obowiązkowych zajęć edukacyjnych artystycznych oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.
14. Ukończenie szkoły
1)      Uczeń kończy Państwową Ogólnokształcącą Szkołę Artystyczną, jeżeli na zakończenie klasy VIII spełnił warunki określone w § 15 ust. 13 i przystąpił do egzaminu ósmoklasisty.
2)      Uczeń kończy Państwową Szkołę Muzyczną I stopnia, jeżeli na zakończenie klasy VI cyklu 6‑letniego, klasy IV cyklu 4‑letniego spełnił warunki określone w art. 44zm ustawy o systemie oświaty.
3)      Uczeń, który w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej (semestrze programowo najwyższym) oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych w szkole danego typu, spełnił warunki przewidziane w § 13 pkt 7, kończy szkołę z wyróżnieniem, z zastrzeżeniem pkt 4).
4)      Uczniowi, który uczęszczał na nadobowiązkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej ocen, o której mowa w § 13 pkt 7, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.
 
15. Uwagi końcowe
1)      W kwestiach nieuregulowanych niniejszym WSO, rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania (Dz.U. z 2015 r. poz. 1258 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz.U. z 2017 r. poz. 1512, ze zm.) decyduje Dyrektor szkoły.
 
 
Rozdział VIII
Zasady rekrutacji
 
§ 16
 
1.      Obowiązują zasady rekrutacji uczniów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Zasady rekrutacji ucznia do szkoły określa regulamin rekrutacji, zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną Zespołu:
1)      W celu przeprowadzenia badania przydatności dyrektor szkoły powołuje spośród nauczycieli komisję rekrutacyjną zwaną dalej komisją i wyznacza jej przewodniczącego.
2)      Do przeprowadzania badania przydatności kandydatów przewodniczący komisji może powołać spośród członków komisji zespoły kwalifikacyjne liczące co najmniej 3 osoby.
3)      Szkoła prowadzi poradnictwo obejmujące w szczególności informację o zasadach przyjęć, warunkach nauki i programie kształcenia:
a)      szkoła prowadzi okresową działalność konsultacyjną w formie m.in. zajęć praktycznych.
b)      szkoła prowadzi wstępne badania zainteresowań i uzdolnień kandydatów i na tej podstawie określa możliwości i celowość wyboru przez kandydata danego kierunku kształcenia:
-       na badania przydatności składają się rozmowy z kandydatem, testy muzyczne, zajęcia grupowe i indywidualne wymienione w ust. 1, pkt 3) litera b) oraz badania psychologiczne na dojrzałość szkolną,
-       po zakończeniu badania przydatności komisja sporządza protokół zawierający listę kandydatów zakwalifikowanych i listę kandydatów niezakwalifikowanych zawierającą imiona i nazwiska kandydatów.
-       na podstawie orzeczenia komisji wydanego na podstawie badania przydatności.
Decyzję o przyjęciu do szkoły podejmuje dyrektor szkoły, który ogłasza listę osób przyjętych w ciągu 7 dni po zakończeniu badania przydatności.
4)      Dopuszcza się możliwość przyjęcia kandydata do klasy wyższej niż pierwsza.
5)      Decyzję o przyjęciu kandydata do klasy wyższej niż pierwsza podejmuje dyrektor Zespołu na podstawie ustalenia przez komisję predyspozycji i poziomu umiejętności odpowiadających programowi klasy, do której kandydat ma być przyjęty, oraz świadectwa ukończenia odpowiedniej klasy szkoły, do której uczęszczał do tej pory. Różnice programowe z poszczególnych przedmiotów są uzupełniane w czasie i według zasad ustalonych przez nauczycieli tych przedmiotów.
2.      (uchylony)
3.      W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zespół może przyjąć za zgodą dyrekcji i rady pedagogicznej ucznia niepełnosprawnego, o ile jego deficyty umożliwiają kształcenie zgodne profilem szkoły. W takich przypadkach dyrekcja Zespołu wyznacza nauczyciela, który otoczy dodatkową opieką ucznia. Dyrekcja i rada pedagogiczna przystosowuje program nauczania dla ww.
4.      W celu umożliwienia uczniowi rozwijania uzdolnień i zainteresowań przez dostosowanie zakresu i tempa uczenia się do jego indywidualnych możliwości, dyrekcja po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, może zezwolić uczniowi na indywidualny tok nauki. Może on dotyczyć zarówno jednego, jak i kilku przedmiotów objętych planem nauczania w danej klasie. Nauczyciele prowadzący przedmioty, o których mowa opracowują indywidualny program nauki.
5.      Kryteria naboru i szczegółowe zasady rekrutacji są dostępne w formie pisemnej i na stronie internetowej szkoły.
Rozdział IX
Nauczyciele i inni pracownicy Zespołu
 
§ 17
 
1.      W Zespole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i pracowników obsługi.
2.      Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust.1, określają odrębne przepisy.
3.      Powierzenie i odwołanie ze stanowisk należy do kompetencji dyrektora Zespołu.
 
§ 18
 
1.      Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą i jest odpowiedzialny za wyniki i jakość tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
2.      Jednostka lekcyjna powinna być przez nauczyciela przygotowana, a metody pracy zróżnicowane w zależności od wieku, uzdolnień oraz stopnia zaawansowania uczniów.
3.      Nauczyciel przedmiotów artystycznych obowiązany jest prowadzić zajęcia w dostosowaniu do indywidualnych możliwości i uzdolnień uczniów w ramach obowiązującego programu.
4.      Każdy nauczyciel zobowiązany jest do wzbogacania oraz doskonalenia we własnym zakresie warsztatu pracy, zapewniającego podnoszenie poziomu dydaktycznego. Jest odpowiedzialny za stan powierzonych mu pomocy naukowych, wyposażenie sal i gabinetów, a także zobowiązany jest do dbania o sprzęt Zespołu.
5.      Nauczyciel obowiązany jest do pomocy uczniom w pokonywaniu trudności i niepowodzeń szkolnych poprzez:
1)      ścisły kontakt i współpracę z rodzicami,
2)      współpracę z innymi nauczycielami przedmiotów ogólnokształcących i artystycznych,
3)      współpracę z psychologiem lub pedagogiem.
6.      Nauczyciel w szczególności zobowiązany jest do:
1)      tworzenia i respektowania wewnątrzszkolnych programów nauczania, innowacji i eksperymentów pedagogicznych, a także wyboru lub tworzenia programu/ów nauczania, współudziału w konstruowaniu, opiniowaniu i wdrażaniu wyboru podręczników i środków dydaktycznych oraz metod kształcenia,
2)      systematycznego oceniania wiedzy i umiejętności ucznia zgodnie z obowiązującymi zasadami oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,
3)      przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
4)      umożliwiania uczniom rozwijania zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych,
5)      uczestniczenia w posiedzeniach rad pedagogicznych i wykonywania jej uchwał,
6)      prowadzenia dokumentacji szkolnej,
7)      kształtowania atmosfery dobrej pracy, życzliwości i koleżeństwa wśród uczniów i pracowników, współpracy z rodzicami i nauczycielami
8)      dzielenia się swoim doświadczeniem z innymi nauczycielami, sprawowania opieki nad młodymi nauczycielami, zastępowania innych nauczycieli,
9)      podawania na początku każdego roku szkolnego szczegółowych wymagań edukacyjnych dla danego poziomu kształcenia.
7.      Nauczyciele i wychowawcy winni uczestniczyć w działaniach artystycznych uczniów wynikających z planu pracy szkoły.
8.      Opiekę wychowawczą nad uczniami każdego oddziału dyrektor powierza jednemu z nauczycieli, zwanemu dalej wychowawcą. W przypadku zajęć indywidualnych opiekę taką powierza dyrektor nauczycielowi gry na instrumencie głównym.
9.      Wychowawca współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i z różnymi problemami w nauce i wychowaniu).
10. Wychowawca utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu:
1)      poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci,
2)      wspierania ich w działaniach wychowawczych wobec dzieci i otrzymania od nich pomocy w swoich działaniach,
3)      włączania ich w sprawy życia klasy i Zespołu.
11. Wychowawca w szczególności zobowiązany jest do:
1)      współpracy ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w zakresie rozwoju fizycznego, psychicznego i zdrowotnego uczniów,
2)      inspirowania i wspomagania działań zespołowych uczniów,
3)      podejmowania działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej,
4)      współpracy z rodzicami,
5)      współdecydowania z samorządem klasy i rodzicami uczniów o programie i planie działań wychowawczych na rok szkolny lub dłuższe okresy,
6)      zapoznania rodziców i uczniów z zasadami oceniania, klasyfikowania i promowania oraz postanowieniami szczegółowymi przyjętymi na jego podstawie,
7)      ustalenia oceny zachowania ucznia zgodnie ze szczegółowymi kryteriami oceny zachowania,
8)      powiadomienia ucznia i rodziców o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych na trzy tygodnie przed zakończeniem rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych w formie pisemnej lub ustnej, na zebraniu z rodzicami, zorganizowanym nie później niż na trzy tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.
12. Wychowawca prowadzi dokumentację danego oddziału:
1)      dokonuje wpisów do dziennika elektronicznego danych osobowych ucznia,
2)      kontroluje wpisy dokonywane przez innych nauczycieli (tematy lekcyjne, oceny cząstkowe, oceny końcowe),
3)      przygotowuje semestralne, miesięczne i roczne zestawienia i obliczenia statystyczne,
4)      wpisuje roczne oceny do arkusza ocen, wypełnia dokumentację związaną z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów (zestawienia klasyfikacyjne, pisemne motywacje ocen nagannych z zachowania),
5)      dokonuje innych wpisów (np. notatki o promowaniu, egzaminach, ukończeniu szkoły),wypisuje świadectwa w końcu roku szkolnego,
6)      prowadzi korespondencję z rodzicami związaną z bieżącymi wydarzeniami i potrzebami,
7)      nadzoruje lub prowadzi rozliczenia (np. po wycieczkach, imprezach),
8)      odnotowuje w dzienniku elektronicznym wszystkie kontakty z rodzicami (rozmowy osobiste, telefoniczne, wysłane zawiadomienia) oraz ważne wydarzenia z życia klasy.
13. Do zadań nauczycieli, wychowawców, grup wychowawczych w szkole w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej należy w szczególności:
a)     Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów;
b)     Określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów;
c)     Rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo w życiu szkoły;
d)      Podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi, kompetencji oraz potencjałowi uczniów w celu efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania;
e)      Współpraca z poradnią w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym, w szczególności w zakresie oceny funkcjonowania uczniów, barier i ograniczeń w środowisku utrudniających funkcjonowaniu uczniów i ich uczestnictwo w życiu szkoły oraz efektów działań podejmowanych w celu poprawy funkcjonowania ucznia oraz planowania dalszych działań.
13a) (uchylony)
13b) (uchylony)
13c) (uchylony)
13d) (uchylony)
13e) (uchylony)
13f) (uchylony)
13g) (uchylony)
13h) (uchylony)
13i) (uchylony)
 
§ 19
 
Zespół może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem Zespołu (lub za jego zgodą) i poszczególnymi nauczycielami a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.
 
 
§ 20
 
Zespół prowadzi edukację artystyczną w środowisku oraz działalność innowacyjną i promocyjną po przez:
1)      współpracę z akademickimi placówkami naukowymi,
2)      organizację ogólnodostępnych koncertów, wystaw i wykładów na tematy artystyczne, we współpracy z władzami regionu, organizacjami i instytucjami artystycznymi i edukacyjnymi,
3)      organizację „Dni Otwartych Drzwi” dla rodziców oraz uczniów przedszkoli i szkół podstawowych w celu zachęcenia dzieci i młodzieży do podejmowania zajęć artystycznych,
4)      prowadzenie i stałą aktualizację szkolnej strony internetowej,
5)      kontakt z mediami,
6)      publikowanie i udostępnianie w sprzedaży szkolnych wydawnictw, prezentujących dorobek literacki, kompozytorski i plastyczny uczniów i pedagogów,
7)      nagrywanie płyt i filmów z utworami muzycznymi i pokazami teatralnymi, wykonywanymi przez uczniów i pedagogów,
8)      organizację kursów mistrzowskich, plenerów artystycznych, konferencji i sympozjów,
9)      współpracę z wybitnymi artystami-muzykami, plastykami, aktorami i literatami oraz peda­gogami z innych placówek,
10) działalność szkolnych zespołów artystycznych, w których współpracują uczniowie, pedagodzy i absolwenci ZPSA.
 
§ 20a
 
1.      Każda praca wykonana pod kierunkiem nauczyciela przedmiotu artystycznego podczas trwania nauki w Zespole Państwowych Szkół Artystycznych w Zakopanem stanowi własność szkoły. Szkoła może ww. pracą dysponować następującym zakresie:
1)      utrwalanie,
2)      publikowanie w katalogach, czasopismach oraz na stronie internetowej szkoły,
3)      zwielokrotnianie,
4)      wystawianie,
5)      wprowadzanie do pamięci komputera.
2.      Szkoła ma obowiązek przy każdej publikacji oznaczać pracę nazwiskiem i imieniem autora.
Rozdział X
Postanowienia końcowe
 
§ 21
 
1.      Zespół prowadzi i przechowuje obowiązującą dokumentację szkolną zgodnie z odrębnymi przepisami.
2.      Zespół używa pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami o wzorze i treści ustalonej odrębnymi przepisami.
3.      Wchodząca w skład Zespołu Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Artystyczna posiada logo, które jest symbolem prawnie zastrzeżonym.
4.      Wchodząca w skład Zespołu Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia posiada logo, które jest jej symbolem.
 
§ 22
 

 

Zasady prowadzenia przez Zespół gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.
Copyright © Szkoła Muzyczna I st. Zakopane