Statut TEA

Statut Towarzystwa Edukacji Artystycznej w Zakopanem
(tekst ujednolicony z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą z XX Walnego Zgromadzenia TEA z dnia 8 kwietnia 2017 r.)
§ 1
Terenem działalności towarzystwa jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą jest miasto Zakopane.
§ 2
1. Celem Towarzystwa Edukacji Artystycznej jest pomoc w działalności Zespołu   Państwowych Szkół Artystycznych w Zakopanem,                                                
2. propagowanie kultury w szerokim zakresie,                                                               
3. działalność na rzecz ogółu społeczności i określonych grup podmiotów,  pod warunkiem  że grupa ta jest wyodrębniona ze względu na trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa        
§ 3
Cele swoje Towarzystwo realizuje poprzez:
1. organizowanie i wspieranie wszelkich imprez i działań artystycznych, a także zadań edukacyjnych mających na celu ochronę przed zagrożeniami poprzez prowadzenie profilaktyki antyalkoholowej i innych uzależnień oraz profilaktyki przeciw przemocy                                                                     2. działalność promocyjną, wydawniczą i szkoleniową,                       
3. działalność gospodarczą                                                                               
a/działalność gospodarcza może być prowadzona wyłącznie jako dodatkowa w stosunku do działalności pożytku publicznego   
b/ nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza się wyłącznie na działalność pożytku publicznego, o której mowa w & 2.           
4. współpracę z innymi instytucjami i stowarzyszeniami w kraju i zagranicą                                                                         
5. Towarzystwo prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie wymienionym w &2.                                                                                      
 6.Towarzystwo prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie  organizowania zajęć edukacyjno-artystycznych                                                             
 a/ dochód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie realizacji celów statutowych Towarzystwa
§ 4
Członkami rzeczywistymi Towarzystwa mogą być osoby pełnoletnie będące obywatelami Rzeczpospolitej Polskiej a także cudzoziemcy deklarujący działanie zgodne z niniejszym statutem oraz prawem RP. Przyjęcia w skład członków dokonuje Zarząd Towarzystwa         na podstawie wypełnionej deklaracji.
§ 5
Towarzystwo może mieć także członków honorowych. 
1. Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu osobom szczególnie zasłużonym dla realizacji celów Towarzystwa. Członkowie honorowi dysponują pełnią praw członków zwyczajnych.
 
§ 6
Władze Towarzystwa stanowią: 
1. Walne Zgromadzenie Członków, zwoływane raz na rok przez Zarząd lub na pisemne żądanie przynajmniej 1/3 członków Towarzystwa, 
2. Zarząd Towarzystwa, wybierany na Walnym Zgromadzeniu na okres 3 lat w składzie        3-7 osób, 
3. Organy kontroli wewnętrznej w postaci Komisji Rewizyjnej w składach określanych ilościowo przez Walne Zgromadzenie
4. Członkowie organów kontroli wewnętrznej są niezależne od zarządu Towarzystwa
5. Członkowie organów kontroli wewnętrznej:                                                                              
a/ nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,                                                                                                         
b/ nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe                                                                  
c/ mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie         w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni                              
6. Członkowie Zarządu Towarzystwa nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe          
7. Członkowie władz Towarzystwa pełnią swe funkcje honorowo. 
8. Do prowadzenia działalności Zarząd może zatrudniać pracowników etatowych lub nieetatowych.                                                                                        
                                                                               § 7
Kompetencje władz Towarzystwa: 
1. Walne Zgromadzenie Członków: 
a. dokonuje dorocznej oceny działalności stowarzyszenia
b. zatwierdza bilans działalności gospodarczej Towarzystwa
c. ustala główne kierunki programowe 
d. dokonuje zmian w statucie 
e. wybiera zarząd, komisję rewizyjną i sąd koleżeński. 
f. udziela absolutorium władzom Towarzystwa 
g. podejmuje uchwały w sprawie uszczuplenia majątku i rozwiązania Towarzystwa 
2. Zarząd Towarzystwa: 
a. kieruje bieżącymi pracami Towarzystwa 
b. uchwala szczegółowe plany pracy, zarówno merytoryczne, jak finansowe 
c. podejmuje decyzje programowe i finansowe w zakresie ustalonym przez Walne Zgromadzenie 
d. upoważnia swoich członków, a także w razie potrzeby osoby spoza swego grona do kierowania poszczególnymi odcinkami pracy Towarzystwa 
e. zawiera umowy z pracownikami i współpracownikami Towarzystwa 
3. Komisja Rewizyjna: 
a. kontroluje zgodność działalności zarządu ze statutem i innymi aktami normatywnymi Towarzystwa 
b. bada prawidłowość dokonywanych operacji finansowych 
c. sporządza doroczną ocenę działalności Towarzystwa zarówno pod względem merytorycznym jak i finansowym i przedkłada ją Walnemu Zgromadzeniu, stawiając wniosek o udzielenie Zarządowi absolutorium. 
4. Sąd Koleżeński: 
a. rozstrzyga ewentualne spory między członkami Towarzystwa 
b. w razie potrzeby dokonuje oceny etycznej postaw członków Towarzystwa. 
c. przedkłada Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie ze swojej działalności.
§ 8
1. Towarzystwo reprezentowane jest na zewnątrz przez prezesa i wiceprezesów.                    W konkretnych sprawach, na mocy odrębnych uchwał zarządu, reprezentować Towarzystwo mogą inne osoby.
2. Zobowiązania finansowe w imieniu Towarzystwa zaciągają prezes lub jeden z wiceprezesów i skarbnik.
§ 9
Towarzystwo może posiadać majątek ruchomy i nieruchomy oraz dochody, zawierać wszelkiego rodzaju umowy, przyjmować zapisy (również spadkowe), darowizny, dotacje         i subwencje z kraju i z zagranicy od osób prawnych i fizycznych oraz gospodarować całym majątkiem i wszystkimi środkami pieniężnymi na cele statutowe.
§ 10
Dochody Towarzystwa tworzą się z wpisowego, wpłacanego przez członków, dotacji              i subwencji, darowizn i wpływów z działalności artystycznej i gospodarczej. Minimalną wysokość wpisowego określa Zarząd Towarzystwa. Sposób wydatkowania uzyskanych środków ustala zarząd, zgodnie z celami statutowymi i stosownie do ogólnych przepisów finansowych.
§ 11
Zmiany w niniejszym statucie oraz uchwały uszczuplające majątek trwały Towarzystwa mogą być podjęte wyłącznie przez Walne Zgromadzenie członków większością 2/3 głosów osób obecnych podczas głosowania.
§ 12
TEA w swojej działalności wyklucza i zabrania :
1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku    do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",
2. przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
4. zakupu  towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Towarzystwa, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe
§ 13
Uchwała o rozwiązaniu Towarzystwa może być podjęta podjęte wyłącznie przez Walne Zgromadzenie członków większością 2/3 głosów obecnych podczas głosowania, przy czym wniosek o podjęcie takiej uchwały nie może być wnioskiem nagłym. Likwidację Towarzystwa przeprowadza powołany przez Walne Zgromadzenie likwidator.
§ 14
W przypadku rozwiązania Towarzystwa, cały jego majątek, ruchomy i nieruchomy, pozostały po spłaceniu zobowiązań, przekazany będzie na rzecz Zespołu Państwowych Szkół Artystycznych w Zakopanem.
 

 

 

Copyright © Szkoła Muzyczna I st. Zakopane