Polityka prywatności

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
w Zespole Państwowych Szkół Artystycznych w Zakopanem

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) Zespół Państwowych Szkół Artystycznych w Zakopanem z siedzibą przy ulicy Sienkiewicza 12, 34-500 Zakopane informuje, że:

1) Administratorem danych osobowych uczniów, ich rodziców (opiekunów prawnych), pracowników szkoły i ich rodzin jest Zespół Państwowych Szkół Artystycznych w Zakopanem z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 12 w Zakopanem, reprezentowany przez Dyrektora, panią Zofię Ziach.

Kontakt z Administratorem:
Zespół Państwowych Szkół Artystycznych w Zakopanem
ul. Sienkiewicza 12, 34-500 Zakopane
tel.: 18 20 141 58
fax: 18 20 126 19
mail: sekretariat@zpsa.edu.pl

2) W sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych przez ZPSA, w tym realizacji Państwa praw przez ZPSA, mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Dyrektora ZPSA inspektorem danych osobowych drogą mailową za pomocą adresu e-mail: inspektordanych@zpsa.edu.pl.

3) Celem przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora jest realizacja zadań statutowych wynikających ze Statutu Zespołu Państwowych Szkół Artystycznych w Zakopanem, jak również obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa oraz regulaminów wewnętrznych szkoły związanych z funkcjonowaniem publicznej szkoły artystycznej.

4) Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią m.in.:
•    ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1481 ze zm.)
•    ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.)
•    ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 ze zm.)
•    ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.)
•    Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz.U. 2019 poz. 686 ze zm.)
•    Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne szkoły i placówki artystyczne dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. 2017 poz. 2474 ze zm.).

5) Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa, jak również podmiotowi, z który ZPSA zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.

6) Dane osobowe (tj. imię, nazwisko, adres e-mail oraz zdjęcie ucznia) mogą być przekazywane do państw trzecich  w związku z realizacją w szkole nauki zdalnej za pomocą platformy edukacyjnej Google G-Suite, jednakże zgodnie z Data Processing Amendment to Google Workspace and/or Complementary Product Agreement firma Google stosuje się do prawa Unii Europejskiej w zakresie ochrony danych osobowych (European Data Protection Law), tj. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), a administratorem danych osobowych użytkowników z Europejskiego Obszaru Gospodarczego jest Google Ireland Limited, który jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych i przestrzeganie obowiązujących przepisów chroniących prywatność użytkowników Google. Więcej informacji znajdą Państwo na stronach internetowych:
https://workspace.google.com/terms/dpa_terms.html
https://policies.google.com/privacy?hl=pl

7) Okres przechowywania Państwa danych wynika z przepisów prawa, na podstawie których ZPSA przetwarza Państwa dane osobowe, a w przypadku udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych z klauzuli informacyjnej znajdującej się na formularzu zgody.

8) Mają Państwo prawo do:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa,
d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
e) cofnięcia udzielonej wcześniej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
f) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9) Państwa dane osobowe nie są przetwarzane automatycznie (w tym poprzez profilowanie).

10) Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji zadań statutowych szkoły lub wynikających z aktualnych przepisów prawa.

Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) Zespół Państwowych Szkół Artystycznych z siedzibą przy ulicy Sienkiewicza 12, 34-500 Zakopane informuje, że teren szkoły jest monitorowany.
Administratorem danych osobowych pozyskiwanych z systemu monitoringu wizyjnego jest Zespół Państwowych Szkół Artystycznych z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 12 w Zakopanem, tel.: +48 18 20 141 58, e-mail: sekretariat@zpsa.edu.pl.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych osób, których wizerunek został zarejestrowany w systemie monitoringu, jest art. 6 ust 1. lit. e) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, gdzie interesem publicznym jest bezpieczeństwo uczniów i pracowników szkoły oraz ochrona mienia znajdującego się na terenie szkoły w związku z art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

Monitoring obejmuje w budynku głównym: wejścia do budynku, hol budynku głównego oraz szatnię, a w budynku „Biały Dom”: wejście do budynku, korytarz na parterze, klatkę schodową, szatnię oraz plac zabaw.

Wejście w oznakowaną strefę objętą systemem monitoringu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez każdą osobę na przetwarzanie jej danych w zakresie wizerunku i czynności, które zostaną zarejestrowane przez kamery systemu monitoringu w Zespole Państwowych Szkół Artystycznych z siedzibą przy ulicy Sienkiewicza 12 w Zakopanem.

Zapisy z monitoringu będą przechowywane przez administratora przez okres 7 dni.

Osoba zarejestrowana przez system monitoringu, której dane dotyczą, ma prawo do żądania dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia ich przetwarzania.

Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: inspektordanych@zpsa.edu.pl

Więcej informacj znajdą Państwo na stronie: https://bip.e-cea.pl/1019/Klauzula%20informacyjna%20RODO

Copyright © Szkoła Muzyczna I st. Zakopane